Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

Ad 7. Bedrijfsbeheer door een gemeente zou stroever zijn dan Stroefheid van beheer door particulieren x). jg WrijfT

Dit bezwaar acht ik van grootere en meer reëele beteekenis dan beheer, de meeste reeds besprokene. De stroefheid van het gemeentelijk bedrijfsbeheer, die als een nadeel daarvan wordt gevoeld, zou in hoofdzaak te wijten zijn aan twee oorzaken:

a. de veelhoofdigheid en in het algemeen de ingewikkeldheid van het bedrijfsbestuur,

b. het gebonden zijn bij de bedrijfsvoering aan regels.

Een particulier bedrijf wordt bestuurd door één directeur of Veelhoofdigdoor een slechts uit enkele leden bestaande directie. Is boven de be^rijfsbe^' directie een college van commissarissen gesteld, zoo pleegt dit stuur.

zich zeer weinig met den dagelijkschen gang van zaken te bemoeien en de leiding practisch geheel aan de directie over te laten. De algemeene vergadering van aandeelhouders (indien de aandeelen al buiten den kring van directie en commissarissen zijn geplaatst)

wordt zoo mogelijk volledig buiten het daadwerkelijk bestuur van het bedrijf gehouden. De directie, die door haar positie wel het best met de eischen van het bedrijf bekend is, geniet dus een groote vrijheid in haar bestuur. Haar inzicht kan zij terstond in daden omzetten. Zij kan derhalve de bij wisselende omstandigheden noodige wijzigingen onmiddellijk invoeren, maatregelen, die wenschelijk blijken, terstond nemen.

Stel hiertegenover het beheer van een gemeentebedrijf. De directeur heeft de dagelijksche leiding. Zoodra zaken deze dagelijksche leiding te buiten gaan, krijgt hij echter te maken met een of meer van de volgende instanties, het lid van het College van Burgemeester en Wethouders, dat in het bijzonder met de zorg voor het bedrijf is belast, de Commissie van bijstand, het voltallige College van Burgemeester en Wethouders en tenslotte zelfs bij beslissingen, die de financiën betreffen, en bij andere belangrijke beslissingen, met den Raad.

Nemen wij bijvoorbeeld het geval, dat de bedrijfsdirecteur de Ingewikkeldaanschaffing van een bepaalde machine noodig acht. Hij zal deze bestuur" ^

*) Zie hierbij Gestion des entreprises publiques et privées aux Pays-Bas, Den Haag,

1929.

Sluiten