Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

Rechtspositie De regeling van de rechtspositie van het personeel zal bij een personeel. gemeentebedrijf inderdaad voor de bedrijfsleiding veel meer bindend zijn dan die bij een particulier bedrijf. Een directeur van een gemeentebedrijf heeft minder vrijheid leden van het personeel te straffen en zelfs te ontslaan dan waarover de leiding in een particulier bedrijf pleegt te beschikken. Ook zal in het gemeentelijk bedrijf waarschijnlijk streng de hand worden gehouden aan bepalingen nopens werkuren, vergoedingen voor overwerk, verlofdagen. In een particulier bedrijf zal binnen het raam van de arbeidswetgeving meer aan de bedrijfsleiding zijn overgelaten en deze kan dan meer rekening houden met de eischen van de exploitatie.

Voor een deel bijvoorbeeld wat de ontslagbevoegdheid betreft, mag de vraag worden gesteld of een minder vrije, meer aan regels gebonden behandeling van den werknemer niet algemeen wenschelijk zou moeten worden geacht. Overigens verwijs ik naar het hierboven sub 3°. besprokene: de gemeente streve er naar een goed werkgeefster te zijn, doch hoede zich voor uitwassen. In de toepassing van de rechtspositieregeling worde gestreefd naar rechtvaardigheid, doch sentimentaliteit vermeden.

Beperking van Ad 8. Volgens dit laatste aan Darwin ontleende bezwaar zou voering tot het ^et gebied van een gemeente vaak te klein zijn voor een economische gemeentelijk bedrijfsvoering. Een particulier bedrijf zou zich van de grenzen der gemeenten niets behoeven aan te trekken, terwijl een gemeentebedrijf aan de grens der eigen gemeente halt zou moeten houden. Darwin vult het bezwaar aan met een beschouwing over de moeilijkheden, die hetzij een gemeenschappelijk beheer door meer gemeenten van één bedrijf, hetzij de uitoefening van een bedrijf door een gemeente in een andere zou ondervinden door onvoldoend vlotte samenwerking en competentiestrijd.

Het is zeker, dat aan de meest economische verzorging van een gebied, dat grooter is dan één gemeente, in den weg kan staan het onoverschrijdbaar zijn van gemeentegrenzen. Ik laat nu echter daar, of dit bezwaar destijds in Engeland, uit welken tijd en welk land Darwin eenige voorbeelden geeft, van die beteekenis was als de schrijver het doet voorkomen. Voor Nederlandsche toestanden

Sluiten