Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

Artikel 252

Ten aanzien van de door den raad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten aangewezen takken van dienst worden behalve de ontvangsten en uitgaven, welke een gevolg zijn van de geldelijke verhouding tusschen deze takken en den algemeenen dienst der gemeente, in de begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven alleen opgenomen de geraamde voor- of nadeelige saldo's.

De in het eerste lid bedoelde takken van dienst worden beheerd volgens door den raad, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, vastgestelde regelen. De artikelen 230, 231, 232, 235, 236 en 237 zijn ten deze van toepassing.

Artikel 253

Voor de takken van dienst, ten aanzien van welke artikel 252 is toegepast, wordt een afzonderlijke begrooting vastgesteld; de artikelen 238, 241, 242, 243 en 244 zijn op zoodanige begrooting van toepassing.

Af- en overschrijving op de posten van de uitgaven dezer begrooting kan niet geschieden dan voor zoover daartoe bij de begrooting zelve of bij afzonderlijk besluit van den raad machtiging is verleend.

In de regelen, bedoeld in artikel 252, worden de gevallen geregeld, waarin een besluit van den raad, waarbij machtiging tot af- en overschrijving op posten dezer begrooting wordt verleend, de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft.

Artikel 265

Met betrekking tot de takken van dienst, ten aanzien van welke artikel 252 is toegepast, doen burgemeester en wethouders telken jare, binnen den bij verordening door den raad bepaalden termijn, aan dezen verantwoording van het gevoerde beheer in het afgeloopen dienstjaar onder overlegging van een rekening met de daarbij behoorende toelichtende bescheiden, van welke rekening de cijfers door een buiten den tak van dienst staanden boekhoudkundige, door den raad aan te wijzen, deugdelijk zijn verklaard.

Deze rekening wordt ingericht volgens voorschriften, door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, te geven.

Sluiten