Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

§ 2. Taak van de algemeene bestuursorganen der gemeente bij het bedrijfsbeheer

De wettelijke bepalingen, die voor het beheer van gemeente- Bestaande bedrijven den grondslag vormen, zijn in de allereerste plaats de alge- toestan<1meene artikelen, die over het bestuur van de geheele gemeentelijke huishouding handelen. Deze zijn op de als onderdeelen van die huishouding te beschouwen bedrijven uiteraard van toepassing.

Aldus is uit de wet te lezen, dat de regeling en het bestuur van gemeentebedrijven bij den Raad is met dien verstande, dat het dagelij ksch bestuur daarvan tot de taak van het College van Burgemeester en Wethouders behoort1). Burgemeester en Wethouders kunnen zich in hun bestuurstaak doen bijstaan door een of meer uit den Raad gekozen commissies 2), de commissies van bijstand.

Zooals te begrijpen is, geven deze enkele algemeene bepalingen slechts een hoogst onvolledig beeld van de bestuursinrichting der gemeentebedrijven. Men bedenke slechts, dat in deze bepalingen de bedrijfsdirecteur in het geheel niet wordt genoemd. Om het aandeel en de beteekenis van ieder bestuursorgaan te leeren kennen is het noodig stil te staan bij de wettelijke bepalingen, waarin de hierboven vermelde algemeene beginselen zijn uitgewerkt, en daarnaast bij de practische toepassingen, welke aan deze wetsbepalingen zijn gegeven. In deze paragraaf bepaal ik mij tot het aandeel in het bedrijfsbeheer van de algemeene bestuursorganen: de Raad en Burgemeester en Wethouders.

„Aan den raad behoort, met betrekking tot de regeling en het Raad. bestuur van de huishouding der gemeente, alle bevoegdheid die (^gem niet bij deze of eenige andere wet aan den burgemeester, of aan burgemeester en wethouders is opgedragen" aldus artikel 167 der Gemeentewet. Derhalve is de omvang van 's Raads macht slechts te kennen door in aanmerking te nemen de bevoegdheden, welke aan de andere bestuursorganen, Burgemeester en Wethouders en den Burgemeester zijn toegekend. Hierbij is vooral te denken aan het College van Burgemeester en Wethouders, wien het dagelij ksch bestuur toekomt. De bevoegdheid van den Raad is daarom in het alge-

*) Artikelen 167 en 209 der Gemeentewet.

2) Artikel 60 der Gemeentewet.

Sluiten