Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

in wezen niet anders. Doch het past nu eenmaal in het stelsel van onze gemeentelijke bestuursinrichting, dat de hoofdleiding berust bij de rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging van de burgerij, die (behoudens uitzonderingen) in het openbaar beraadslaagt en besluit.

Wettelijk is de taak van Burgemeester en Wethouders te baseeren op het bepaalde in artikel 209 der Gemeentewet, waarin hun het Burgemeester

11**111 1 1 J en

Wethou-

dagelijksch bestuur der gemeente wordt opgedragen. (jers

Speciale bepalingen nopens de taak van Burgemeester en Wet- Wettelijke houders zijn dan voorts nog te vinden in artikel 253 jo. artikel 238 bevoegdheden, der Gemeentewet, dat het opmaken en indienen van de bedrijfsbegrooting, en in artikel 265, dat het indienen bij den Raad van de bedrijfsrekening voorschrijft.

Ingevolge de algemeene artikelen 179 en 212 der Gemeentewet kan de Raad hun de benoeming van personeel der bedrijven en de regeling van hun salarieering opdragen.

Naast deze wettelijke bepalingen wordt meestal uitdrukkelijk in de Bevoegdheden beheersverordening bepaald, dat het beheer van het bedrijf bij Burge- beheersmeester en Wethouders is. En in die verordening worden hun dan verordening, meestal nog enkele plichten ten aanzien van de financieele administratie opgelegd.

Wettelijk is hun beheerstaak te zien als uitsluitend begrensd door Aard van hun de bevoegdheden van den Raad. Practisch komt daar nog een begrenzing bij, die van de bevoegdheid van den directeur.

Burgemeester en Wethouders kunnen geacht worden het bedrijf overeenkomstig de door den Raad gestelde regelen en met inachtneming van zijn besluiten te beheeren, zij het, dat een belangrijk deel van die taak wordt uitgeoefend door den aan hen ondergeschikten directeur.

Tusschen de leden van het College vindt bijkans steeds (men kan Wethouder zeggen in alle gemeenten behalve de zeer kleine) een werkverdeehng bedrijven plaats, waarbij de directe bemoeiingen met de bedrijven of met ieder bedrijf aan een bepaald lid worden toebedeeld. Dit lid — de Wethouder x) voor de bedrijven of voor een bepaald bedrijf — houdt

*) Indien de Burgemeester met deze taak belast is, kan van een Wethouder voor de bedrijven slechts in oneigenlijken zin worden gesproken. In de groote gemeenten is dit trouwens niet gebruikelijk.

Simons - Gem.-Bedr. 8

Sluiten