Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

Gevaren van bevoegdheid algemeene bestuursorganen.

Partijpolitiek.

Kortzichtigheid.

Tegenwichten.

Werking van het streven naar rentabiliteit en winst.

Het is echter goed zich nader rekenschap te geven van de gevaren, welke uit een verkeerd gebruik van de macht der algemeene bestuursorganen kunnen voortvloeien. Tweeërlei gevaren zijn te duchten:

Partijpolitiek kan het algemeen belang uit het oog doen verliezen. Te denken is aan benoeming van een minder bekwamen directeur of het niet-benoemen van een bekwamen candidaat op grond van hun behooren tot een bepaalde partij, aan een loonpolitiek, die de tarieven onnoodig hoog houdt, aan een tariefsvaststelling, die een rendabele exploitatie onmogelijk maakt, enz.

Kortzichtigheid kan de gezonde positie van een bedrijf ondermijnen: afschrijvingen worden te laag gesteld om de wmstuitkeering van het bedrijf op te voeren of op peil te houden; om dezelfde redenen vinden wenschelijke reserveeringen niet plaats enz.

Tegen deze gevaren bestaan eenige tegenwichten. In de eerste plaats moeten voor belangrijke besluiten verschillende organen door voorbereiding, voorlichting en beslissing samen werken. Zoo zal om een voorbeeld te noemen de Raad worden voorgelicht door Burgemeester en Wethouders, eventueel een commissie van bijstand of den bedrijfsdirecteur, die hem door hun voorlichting tegen onjuist handelen kunnen behoeden. In de tweede plaats bestaat voor vele handelingen het toezicht van hooger bestuur.

In de derde plaats werkt als tegenwicht — en dit heeft practisch wellicht de meeste beteekenis — de verbondenheid van de bedrijfsmet de gemeentelijke financiën. Een Raad zal bijvoorbeeld de bedrijfstarieven zoo laag mogelijk willen stellen, doch hij zal met de gevolgen van zijn handeling voor de algemeene gemeente-financiën rekening moeten houden 1). Dit zal hem remmen in een eventueel bestaande neiging tot niet door het algemeen belang gerechtvaardigde, door partijpolitieke overwegingen ingegeven beslissingen.

Naast het rentabiliteitsstreven is hier vooral het streven naar winst van belang. De groeiende beteekenis van de bedrijfswinsten voor het gemeentelijk budget heeft — thans afgezien van haar bezwaren— in ieder geval bewerkt, dat reeds binnen de algemeene gemeente-

*) Voor zoover de gemeente haar financieele zelfstandigheid heeft behouden!

Sluiten