Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

werktuigen en al hetgeen voor de gas-productie en -distributie en van alles, wat voor de distributie van electrischen stroom benoodigd is, doet de nevenproducten der gasbereiding op de voordeeligst mogelijke wijze verkoopen en beslist omtrent wijziging of uitbreiding der openbare verlichting, hetzij deze door gas, dan wel door electriciteit geschiedt.

Art. 14, lid 8. De Commissie beslist of eenig werk of eenige leverantie zal worden aangemerkt als uitbreiding of vernieuwing dan wel als gewoon onderhoud.

Gedeputeerde Staten van Gelderland droegen deze bepalingen aan de Kroon ter vernietiging voor. De Minister van Bmnenlandsche Zaken, Mr. Kan, achtte echter geen termen aanwezig de vernietiging te bevorderen. Zijn motiveering (in den brief, waarin hij zijn beslissing aan Gedeputeerde Staten mededeelde *)) is merkwaardig. Ook volgens den Minister kon krachtens de Gemeentewet aan de commissies van bijstand geen zelfstandige bevoegdheid worden toegekend.

„Echter — aldus de Minister — is in den loop van latere jaren gebleken, dat het vooral in groote gemeenten moeilijk is het karakter van bloot adviseerend college, hetwelk de commissie van bijstand eigenlijk volgens de letter der wet is, te handhaven. Meer en meer is de behoefte gevoeld en ook in de praktijk gebracht om op enkele punten van het beheer van bepaalde takken van huishouding zelfstandige bevoegdheden aan de commissies van bijstand toe te kennen.

Ik meen dan ook, dat de evolutie, welke zich met betrekking tot de bevoegdheid van de commissiën van bijstand langzamerhand heeft voltrokken, niet mag worden voorbijgezien.

Het is moeilijk thans een slagboom te stellen om deze voortschrijdende evolutie te keeren.

De vraag is slechts, in welke mate de zelfstandigheid kan worden toegelaten.

De bevoegdheid, neergelegd in de artt. 7 en 14 lid 8, van de onderwerpelijke Tielsche verordening, acht ik, in verband met de bovenbedoelde evolutie, niet de aan te leggen grenzen te overschrijden."

!) Zie W.G.B. 1929, blz. 145.

Sluiten