Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

Artikel 14

Voor afwezigheid van langer dan 1 dag heeft hij verlof noodig van den voorzitter der gascommissie, voor afwezigheid van langer dan 4 dagen van de gascommissie.

Artikel 15

Hij geeft, indien hij door ziekte of andere reden verhinderd is zijn betrekking waar te nemen, hiervan onmiddellijk kennis aan den voorzitter der gascommissie.

Artikel 16

Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis wordt hij vervangen door een door burgemeester en wethouders aangewezen persoon.

Artikel 17

Alvorens in functie te treden legt hij in handen van den burgemeester den eed of de belofte af, zijn betrekking eerlijk en getrouw te zullen waarnemen en daarbij in alle opzichten, zooveel in zijn vermogen is, de belangen der gemeente te zullen bevorderen, en dat hij om iets hoegenaamd in zijn betrekking te doen of te laten van niemand hoegenaamd eenige beloften of geschenken aannemen zal, directelijk of indirectelijk.

Artikel 18

Bij verschil van gevoelen omtrent uitlegging of toepassing dezer instructie tusschen burgemeester en wethouders of de gascommissie en den directeur, beslist de gemeenteraad.

Artikel 19

Deze instructie kan door den gemeenteraad te allen tijde worden aangevuld of gewijzigd.

Werkelijke Wet noch verordening geven de werkelijke positie van den beposltle' drijfsdirecteur volledig weer. Wanneer ik tracht deze te schetsen, moet ik voorop stellen, dat een voor alle gevallen geldende beschrijving onmogelijk is. Daarvoor loopen aard en omvang der bedrijven te veel uiteen. Het is duidelijk, dat de positie van den chef van een electriciteits-distributiebedrijfje in een kleine gemeente

Sluiten