Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

anders is dan die van den directeur van een groot stroomopwekkingsbedrijf. Niet alleen de omvang is van beteekenis. Ook de meerdere of mindere technische deskundigheid, welke de leiding van een bedrijf vordert, is van belang. De zaken van een gemeentelijke hypotheekbank zullen gemakkelijker door een wethouder kunnen worden beheerscht dan b.v. het productieproces in een gasbedrijf1).

Naarmate het bedrijf grooter is en meer speciale technische deskundigheid vereischt, zal de positie van zijn directeur sterker zijn.

Hier ga ik uit van flinke bedrijven, welker leiding bijzondere technische bekwaamheid verlangt.

Alsdan pleegt de directeur de dagelij ksche technische leiding ®^oe|fd" vrijwel onbeperkt te voeren. De technische leiding, welke verder gaat dan de dagelij ksche, heeft hij voor een groot deel. Zoo zal hij feitelijk beslissen over wijzigingen en uitbreidingen van de technische installatie. Ook al heeft hij daarvoor de medewerking van de gemeentelijke bestuursorganen noodig, deze zullen bijna steeds hem als den technisch deskundige in zijn plannen volgen.

Op dezelfde wijze gaat het met den aankoop van grond- en hulpstoffen, met het benoemen van ondergeschikt personeel enz. De directeur zal daartoe óf volledig bevoegd zijn, of wel zal zijn advies door de formeel beslissende instanties worden opgevolgd.

Voor de tarieven is de directeur aan regelingen van Raad of B. en W. gebonden. Doch voorzoover deze tarieven een speelruimte laten, zal weer de directeur al dan niet formeel beslissen.

Zoo zijn van de praktische bevoegdheden van den bedrijfsdirecteur nog meer voorbeelden te geven.

De directeur heeft derhalve ongetwijfeld in belangrijke mate het beheer van het bedrijf.

Deze conclusie mag de oogen niet doen sluiten voor de beper- Beperkingen, kingen van zijn macht. Een enkele duidde ik reeds aan: de gebondenheid aan algemeene tarieven, de noodzakelijkheid m vele zaken machtiging, goedkeuring of beslissing van gemeentelijke bestuursorganen te verkrijgen. Daarnaast noem ik nog de gebondenheid (althans in groote lijnen) aan de bedrijfsbegrooting, aan de regelen

x) Dat persoonlijke factoren als bekwaamheid, geschiktheid en tact ook van invloed zijn, behoef ik wel niet uiteen te zetten.

Sluiten