Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

feit, dat voor de gecombineerde functies een hooger salaris kan worden geboden dan voor de leiding van ieder bedrijf afzonderlijk en derhalve een beter onderlegd man voor de positie kan worden verkregen.

Meestal gaat de combinatie gepaard met een gemeenschappelijk gebruik van de materieele hulpmiddelen en het personeel. Dit vermindert de kosten voor ieder bedrijf afzonderlijk. Practisch is een dergelijk gemeenschappelijk gebruik slechts goed mogelijk, indien de directie der bedrijven in dezelfde handen is gelegd.

Ook in de grootste gemeenten wordt de laatste jaren meer aan combinatie van bedrijven gedacht. Zoo zijn onlangs in Amsterdam het gas- en het electriciteitsbedrijf te zamen gevoegd. Naast de besparing, welke men van het samenbrengen van personeel en hulpmiddelen der afzonderlijke bedrijven verwacht, wordt een voordeel gezien in de coördinatie der leiding van ieder bedrijf, welke op deze wijze wordt verkregen 1).

Tegengesteld beleid en onnoodige concurrentie worden reeds in de kiem door de directie van het eengeworden bedrijf gesmoord. De Wethouder en het College van B. en W. zijn van deze coördineerende taak ontheven en de positie van de geünificeerde directie is hierdoor ongetwijfeld versterkt.

Wel komt hierdoor de technische deskundigheid van den bedrijfsdirecteur, die zelden de techniek van meer dan een bedrijf in haar volle diepte zal beheerschen, op den achtergrond en valt meer de nadruk op zijn bestuurskwaliteiten 2).

Voorzoover de combinatie de bedrijfsadministratie betreft, wordt zij in hoofdstuk VIII § 2 besproken.

Tenslotte acht ik het hier de plaats iets te zeggen over de be- Bezuinigingszuinigingsinspecties. inspectie.

In hoofdzaak hebben de bezuinigingsinspecteurs, die slechts in

. *) Dat de leiding van het gecombineerde bedrijf in de handen van meer dan één directeur is gelegd, doet aan deze coördinatie niet af. Wel levert zij haar eigen gevaar van interne oneenigheid. Zie voor het voorstel aan den Amsterdamschen Raad W. N. B. G. A. no. 1964.

) 6611 artikel van Dr. C. van den Berg, De leiding der gemeentebedrijven,

W. G.B. 1931, waarin deze in dit licht ook de benoeming van niet-technici tot bedrijfsdirecteur bespreekt.

Sluiten