Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATIEVORMEN

Deze is als een gemeentelijk woningbedrijf in privaatrechtelijken vorm te beschouwen. Het voorbeeld van Rotterdam is door verschillende gemeenten gevolgd. Vooral 's-Gravenhage heeft gemeentelijke stichtingen opgericht: Centraal Woningbeheer, belast met het beheer en de exploitatie van door de gemeente in het belang van de volkshuisvesting gebouwde en aangekochte woningen, de inmiddels opgeheven stichting Controle-woningen, die een complex van woningen voor sociaal-achterlijke gezinnen beheerde, de stichtingen Haagsche Sport- en speelterreinen en Centraal Badbeheer, die respectievelijk de sport- en speelterreinen en de zwem- en badgelegenheden der gemeente beheeren *).

Motief voor de oprichting van deze stichtingen is, naar ik reeds vermeldde, vooral geweest de wensch in het beheer van deze diensttakken buiten het gemeentebestuur staande personen te betrekken,

wier belangstelling naar het door deze diensten te verrichten sociale werk uitging.

Bij deze stichtingen is het gebruikelijk, dat haar taak strikt beperkt Inrichting van wordt tot het beheer van bepaalde gemeentelijke bezittingen. De

* i ï i • • _ siicntmgen.

eigendom dezer bezittingen wordt niet aan de stichting overgedragen.

Het beheer wordt geheel voor rekening van de gemeente gevoerd. De stichting heeft als het ware de directie over een overigens gemeentelijk gebleven bedrijf 2).

Duidelijk blijkt dit uit het volgende uittreksel van een Raadsbesluit tot op- en inrichting van een woningbeheersstichting:

De Raad der gemeente MONSTER,

Op voorstel van Burgemeester en Wethouders;

BESLUIT

a. op te richten de stichting „Woningstichting Monster" door daarvoor een bedrag van honderd gulden af te zonderen;

b. Burgemeester en Wethouders te machtigen het beheer en de

*) Osmose blz. 27 en 28.

) Juridisch beschouwde de Hooge Raad de verhouding tusschen gemeente en stichting als een van lastgeving, die op dit terrein geoorloofd was, in zijn arrest van 19 December I9Z4 inzake de Haagsche stichting Centraal Woningbeheer, Ned. Jurispr. 1925, blz. 321.

Sluiten