Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

particuliere ondernemer de meerderheid van het kapitaal. De Stammgesellschaft bemoeit zich slechts met de zaken, waarbij het algemeen belang is betrokken, vaststelling van tarieven, uitbreiding van het verzorgingsgebied enz. ').

In haar practische werkwijze verschilt de Zwillingsgesellschaft weinig van de gemengde bedrijven van minder ingewikkelde constructie. Hier te lande is deze vorm niet toegepast.

Een gemengd bedrijf, waarin een gemeente participeert, is strikt genomen geen gemeentebedrijf, want een gemeentebedrijf veronderstelt het volledig toebehooren aan de gemeente. Maar beschouwingen over de organisatie van gemeentebedrijven zouden zeer onvolledig zijn, indien daarin geen aandacht werd geschonken aan het interessante verschijnsel van den gemengden bedrijfsvorm.

Gemengde bedrijfsvorm reactie op publiek bedrijf?

Interessant acht ik dezen bedrijfsvorm niet slechts om zijn toepassingen, die althans hier te lande weinig talrijk zijn 2), doch ook omdat hij is aangeprezen als de ideale organisatie voor publieke nutsbedrijven. Speciaal in Duitschland is de gemengde bedrijfsvorm aanvankelijk gepropageerd in reactie op het zuiver publieke bedrijf 3).

Indien al een geheel particuliere exploitatie voor bepaalde nutsbedrijven inderdaad onwenschehjk is, zoo worden toch ook de nadeelen van publieke exploitatie dermate belangrijk geacht, dat daarvoor een tegenwicht moet worden geschapen. En dat tegenwicht zou aanwezig zijn bij den gemengden bedrijfsvorm. Daarbij zouden zoowel de bezwaren van geheel particuliere als de nadeelen van geheel publieke exploitatie worden vermeden. Door de medewerking van de Overheid zou het gemeenschapsbelang verzekerd zijn en door het privaat-economische element zou een efficiente, vlotte bedrijfsvoering worden verkregen, die bij geheel publieke exploitatie zou ontbreken. Voorop staat ook hier de critiek. Zoo somt De

1) Zie De Moor, t.a. p. blz. 7 en Gitermann, t.a. p. blz. 602 en vlg.

2) Anders dan in Duitschland, waar deze vorm zeer veel toepassing heeft gevonden.

3) Aldus De Moor, t. a. p. zie bijv. hoofdstuk I, zie ook Zevenbergen, hoofdstuk I. Zie voor Duitschland Most in Handw.buch der Kommunalw., Erganzungsband 1927, blz. 653 en Gitermann, t. a. p., blz. 575 en vlg.

Sluiten