Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

verwachtingen van de gemeente beantwoorden, na eenigen tijd door deze worden beëindigd L).

N.V. „De In ]932 is een naamlooze vennootschap opgericht door de ge-

K^hWel" meente Rotterdam in samenwerking met een groot aantal personen

te Rotterdam. uJt den Rotterdamschen handel, welke vennootschap een nieuwe beurs van koophandel zal stichten en exploiteeren. Het initiatief hiertoe is van den handel uitgegaan, die, mits de gemeente het benoodigde terrein beschikbaar zou stellen, voor de financiering van het plan wilde zorgen. Geheel juist is dat laatste niet gebleken; wel heeft de handel voor l1/2 millioen gulden aandeelen in de N.V. genomen en zou hij voor de plaatsing van de verder noodige obligatielening van 51/ï millioen gulden zorgdragen, maar de gemeente heeft tot garandeering van rente en aflossing van deze obhgatieleening moeten besluiten.

Motief. Als argument voor deze samenwerking is van de zijde der ge¬

meente o. m. aangevoerd, dat een instelling als de beurs zich bij uitstek leent voor een samenwerking met particulieren, omdat deze het niet slechts in de hand hebben de bedrijfsresultaten rechtstreeks te beïnvloeden, maar ook gemakkelijker kunnen optreden of hun bemiddeling kunnen verleenen, wanneer het gaat om het verhuren van de in het bouwplan opgenomen kantoren, winkels, restaurants e. d.

Organisatie. De opzet was als volgt: opgericht werd een n. v. met een aandeelen

kapitaal van ƒ 3.000.000,— verdeeld in ƒ 1. 500.000,— aandeelen A, te nemen door de gemeente tegen inbreng van het terrein, en ƒ 1.500.000,— aandeelen B, geplaatst bij den handel. Het aantal uit te brengen stemmen m de algemeene vergadering is voor beide groepen aandeelen even groot. De gemeente heeft derhalve in de algemeene vergadering geen meerderheid. De besluiten der algemeene vergadering worden aan de voorafgaande goedkeuring of latere bekrachtiging van de vergaderingen van de groepen A en B afzonderlijk onderworpen; dit geschiedt niet voor de besluiten van ontslag aan de leden van den Raad van Beheer en die tot vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening. De gemeente heeft wel

') Raadsstukken Dordrecht 1929.

Sluiten