Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

krijgen dan in het verleden. Betwijfeld werd echter of het inderdaad mogelijk zou zijn de eischen, welke een snelgroeiende stad als 's-Gravenhage ook in de toekomst zou moeten stellen, zoo te voorzien, dat de te formuleeren bepalingen het daarvan verwachte effect op het juiste oogenblik ook inderdaad zouden sorteeren. Door de tegenstrijdigheid van de belangen van gemeente en concessionaris werd gevreesd, dat de toepassing van die bepalingen voortdurend tot moeilijkheden aanleiding zou geven. Bovendien zou de concessionaris er niet ten onrechte aanspraak op kunnen maken, dat de financieele gevolgen der in het openbaar belang te nemen, commercieel niet te verantwoorden maatregelen ook zouden komen voor rekening van de gemeente, die op deze wijze de verliezen van het bedrijf zou moeten dragen zonder in de winsten te deelen.

Bezwaren Bij een exploitatie als gemeentebedrijf zou uiteraard het openbaar

overneming66'6 belang beter kunnen worden behartigd. B. en W. opperden echter tegen dezen bedrijfsvorm de volgende bezwaren:

,,De tramexploitatie heeft zoo de volle publieke belangstelling, dat, naar verwachting, er voortdurend invloed op zal worden uitgeoefend van buiten. Hierdoor zal er steeds groot gevaar zijn voor een goed bedoelde, doch niettemin economisch moeilijk verdedigbare inmenging, waardoor het beheer niet zoo regelmatig zaakkundig en zuinig zal kunnen zijn als wenschelijk is. De leiding van een gemeentelijk bedrijf staat ook minder vrij en zelfstandig, dan bij een particulier bedrijf en het gevaar bestaat, dat, mede door de gedeelde verantwoordelijkheid, die leiding niet zoo economisch en practisch zaken zal kunnen behandelen als het belang van het bedrijf medebrengt. In het kader van de gemeentelijke regelingen levert het verder vaak een groot bezwaar op, dat de positie en de salarieering van de Directie en van de leidende ambtenaren te veel gebonden zijn aan algemeene en bijzondere regelen en bepalingen, welke aan het verkrijgen en behouden van de beste krachten in den weg kunnen staan. De personeelskosten nemen overigens op het budget van een tramonderneming een sterk overheerschende plaats in, 70 tot 80 % van de exploitatiekosten. Het is noodig voor de arbeidsvoorwaarden minima te stellen: een uitgaan boven deze minima moet echter door de bedrijfsuitkomsten verantwoord zijn.

Sluiten