Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

Gemeenschappelijke bedrijven.

Samenwerking tusschen stad en platteland.

Levering en gros.

Levering en détail in de buitengemeenten.

opgevolgd door de Kennemer Electnciteitsmaatschappij, die tot 1917 in een belangrijk deel van Noord-Holland stroom leverde x).

Van de vormen van gemeentelijke streekvoorziening verdienen allereerst aandacht de gemeenschappelijke bedrijven. Deze vorm heeft vooral toepassing gevonden voor waterleidingen, doch is ook aangewend voor het beheer van gasfabrieken, vervoerondernemingen enz. De gemeenschappelijke waterleidingen hebben echter wel de grootste bekendheid verworven. Hier te lande waren zij in 1936 niet minder dan 25 in aantal, die een 350-tal gemeenten van drinkwater voorzagen 2).

De organisatie van het beheer dezer bedrijven kan niet op geheel dezelfde leest worden geschoeid als die van het beheer van bedrijven, welke aan een enkele gemeente toebehooren. Zij stelt haar eigen eischen.

Van meer belang nog voor de streekvoorziening is de samenwerking tusschen stad en platteland 8). Het stedelijk bedrijf beperkt zijn leveringen en diensten niet tot het gebied der eigen gemeente, doch verzorgt hiermede ook andere gemeenten. In de eerste plaats de naburige gemeenten. Maar sommige stedelijke bedrijven dringen met hun netten door tot verder gelegen gemeenten en voorzien aldus een geheele streek. De stad vervult aldus haar natuurlijke functie van economisch centrum der streek.

Door deze samenwerking ontstaat meestal niet een gemeenschappelijk bedrijf. Het stedelijk bedrijf pleegt zelfstandig te blijven.

Zijn relatie tot de buitengemeenten vertoont in hoofdzaak tweeërlei vorm.

De eerste is die, waarbij de eene gemeente haar bedrijfsproduct engros aan de andere gemeente levert. De afnemende gemeente moet dan zelf een distributiebedrijf hebben, dat voor de aflevering aan de verbruikers zorgt.

Daarnaast bestaat een tweede vorm, die der eigen levering door het productiebedrijf in de andere gemeente. In den laatsten tijd lijkt deze bij de productiebedrijven de voorkeur te genieten, doch

*) De Electriciteitsvoorziening van Nederland, blz. 127.

2) Statistisch overzicht der waterleidingen in Nederland over het jaar 1936.

3) Zie hierbij Koelma, Gemeentebestuur 1933, blz. 317.

Sluiten