Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

en opperbeheer van de commissie, opgedragen aan den directeur.

3. De burgemeesters der gemeenten treden in zaken, de gasfabriek betreffende, voor de beide gemeenten in rechten op.

COMMISSIE VAN BEHEER Artikel 3

1. Leden der Commissie zijn zes benoemde leden en ambtshalve de burgemeesters der gemeenten of wie hen als burgemeester vervangen.

2. De Raad van ieder der gemeenten benoemt drie leden.

Artikel 4

1. De Commissie stelt bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vast en onderwerpt dit, alsmede eventueele wijzigingen daarvan aan de goedkeuring der gemeenteraden.

2. Hierin worden o. m. geregeld het houden en de orde van vergaderingen en de vervulling van het voorzitterschap en het secretariaat. De vergaderingen moeten tenminste eenmaal per maand worden gehouden.

Artikel 5

1. De directeur wordt door de Commissie benoemd. Hij kan te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen.

2. Bij ontslag of overlijden van den directeur wordt door de Commissie zoo spoedig mogelijk in de vacature, bij schorsing, verlof, ongesteldheid of afwezigheid in de waarneming der betrekking, voorzien.

3. De instructie van den directeur wordt door de Commissie vastgesteld. Zijn jaarwedde wordt door haar onder goedkeuring van de gemeenteraden geregeld.

4. De Commissie benoemt, schorst of ontslaat het overige personeel, voor zoover zij die bevoegdheden niet aan den directeur overdraagt. Zij regelt de jaarwedden daarvan en stelt instructies daarvoor vast.

Artikel 11

1. Jaarlijks biedt de directeur vóór den 1 en Juli aan de Commissie

Sluiten