Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

Privaatrechtelijke regelingen.

Bestuursinrichting intercommunale n. v.

baar gemaakt, wordt de goedkeuring of machtiging geacht te zijn verleend.

2. Indien slechts een der gemeenteraden weigert een goedkeuring of machtiging te verleenen, kan de andere raad aan Gedeputeerde Staten verzoeken goedkeuring of machtiging te verleenen, die alsdan in de plaats treedt van de geweigerde.

3. Weigeren beide Gemeenteraden de goedkeuring of machtiging, dan herziet de Commissie binnen twee weken haar besluit en houdt daarbij zooveel mogelijk met de redenen der weigering rekening.

Artikel 23

Indien een gemeentebestuur zich in eenig opzicht, deze regeling betreffende, van medewerking onthoudt, indien in de Commissie geen meerderheid kan worden verkregen en indien geschil bestaat omtrent de uitlegging of toepassing van deze regeling, kan behoudens het bepaalde bij artikel 122 lid 2 der Gemeentewet de beslissing van Gedeputeerde Staten worden ingeroepen door de Commissie of een der gemeenteraden.

Dat de onzekerheid ten aanzien van het rechtsgeldig bestaan en handelen der beheerscommissies in veel gevallen het kiezen van een privaatrechtelijken vorm heeft bevorderd, vermeldde ik ook reeds in hoofdstuk V.

Door het oprichten van een naamlooze vennootschap of stichting ontstond een afzonderlijke rechtspersoon, waarvan het beheer geheel in de statuten moest worden geregeld.

Voor de verdeeling van de bestuursbevoegdheden pleegt bij de intercommunale n. v. gebruik te worden gemaakt van de twee in het algemeen bij de n. v. bekende organen, de vergadering van aandeelhouders en den raad van commissarissen. In den raad van commissarissen zijn alle samenwerkende gemeenten of zoo zij zeer talrijk zijn, een aantal dezer gemeenten vertegenwoordigd. De vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit de vertegenwoordigers van alle gemeenten.

De raad van commissarissen heeft in het algemeen een soortgelijke positie als het college van B. en W. bi] een bedrijf van een

Sluiten