Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

Meewerking De nieuwe publiekrechtelijke regelingen verhinderen niet, dat, beheer door indien dit wenschelijk wordt geacht, personen buiten de gemeentepersonen besturen aan het beheer deelnemen. De wet bepaalt niet, dat slechts gemeente-

voorzitters of leden van de Raden de gemeenten in commissie of besturen. orgaan kunnen vertegenwoordigen. De Raden kunnen hiertoe ook andere personen aanwijzen *).

Ook dwingt de wet niet de commissie of het orgaan uitsluitend uit vertegenwoordigers van gemeenten te doen bestaan. Naast de gemeentelijke vertegenwoordigers kan de regeling andere leden toelaten. Te denken is aan een lid van Gedeputeerde Staten, indien op een nauw contact met het provinciaal bestuur prijs wordt gesteld, aan speciaal deskundige leden enz.

Beheer door Het instellen van een commissie leent zich voor gevallen, waarin

commissie. . ...

eenige gemeenten gezamenlijk een bedrijf exploiteeren.

Uit het hierna volgende uittreksel van een regeling, waarbij een commissie is ingesteld, blijkt, dat het ook hier raadzaam is geoordeeld in de commissie een dagelijksch bestuur te onderscheiden.

REGELING tusschen de gemeenten Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel tot voortzetting van de exploitatie, eventueel tot uitbreiding, verandering of vernieuwing eener gemeenschappelijke waterleiding, bekend als Waterleiding „Lek en IJssel".

Artikel 2

1. Het beheer en de exploitatie van het bedrijf (eventueele uitbreiding, verandering of vernieuwing van het bedrijf daaronder begrepen) worden opgedragen aan een commissie, als bedoeld in artikel 130, eerste lid, sub a, der Gemeentewet.

2. Deze commissie, welke den naam draagt: Commissie van beheer der waterleiding Lek en IJssel, is gevestigd te Lekkerkerk.

Artikel 3

1. Aan de commissie worden met betrekking tot het beheer, de exploitatie, de uitbreiding, verandering of vernieuwing van het

*) Buriks, t.a. p. blz. 305 en 306.

Sluiten