Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

bedrijf alle bevoegdheden toegekend, welke de wet ter zake aan de gemeentebesturen toekent.

2. De commissie heeft evenwel niet de bevoegdheid om verordeningen te maken, door strafbepaling of politiedwang te handhaven, of belastingen te heffen.

Artikel 4

1. De uitvoering van de besluiten der commissie is opgedragen aan een dagelijksch bestuur.

2. Het dagelijksch bestuur wordt gevormd door de leden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a.

3. Het dagelijksch bestuur oefent met betrekking tot het bedrijf de bevoegdheden uit, die overeenkomen met de bevoegdheden in artikel 209 der Gemeentewet, onder de letters a, b, c, d, e, f, g, i, r, s, en v met betrekking tot het bestuur der gemeente opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

4. Bij de uitoefening van de bevoegdheden van het dagelijksch bestuur vinden de bij de Gemeentewet voor de colleges van burgemeester en wethouders gestelde regelen zooveel mogelijk overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

1. Van elk besluit der commissie, waarop de goedkeuring moet worden verkregen van Gedeputeerde Staten, of waarvan de vaststelling door dit College geschiedt, wordt onmiddellijk afschrift gezonden aan de raden der vier gemeenten, eventueel vergezeld van een memorie van toelichting.

2. De commissie is desverlangd verplicht aan elk der raden en aan elk der colleges van burgemeester en wethouders mededeelingen te doen omtrent den stand der financiën van het bedrijf.

Artikel 6

1. De commissie bestaat uit twaalf leden.

2. Ieder lid heeft een plaatsvervanger, die hem bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis vervangt.

Sluiten