Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

overig personeel van het bedrijf, en stelt de door haar noodig geoordeelde instructies vast.

Artikel 28

1. De directeur ontwerpt de begrooting en dient haar met een memorie van toelichting vóór I Augustus voorafgaande aan het boekjaar, waarvoor de begrooting geldt, bij het dagelij ksch bestuur in.

2. Het dagelijksch bestuur biedt de begrooting vóór 1 September aan de commissie ter vaststelling aan.

3. De begrooting wordt, zoodra zij aan de commissie is aangeboden, ten kantore van het bedrijf voor een ieder ter lezing nedergelegd en hetzij in druk, hetzij in afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

4. Van de nederlegging en verkrijgbaarstelling, tusschen welke en de behandeling der begrooting door de commissie ten minste veertien dagen moeten verloopen, geschiedt openbare kennisgeving.

5. De commissie stelt voor 1 October de begrooting voor het volgend boekjaar vast.

Artikel 29

De raden der vier gemeenten kunnen eventueel bezwaren tegen de begrooting of tegen wijzigingen daarvan binnen een maand na de toezending van het afschrift, bedoeld in artikel 5, eerste lid, schriftelijk ter kennis van de commissie en van Gedeputeerde Staten brengen.

Artikel 30

1. De begrooting voor het volgende boekjaar wordt vóór 15 October ter goedkeuring ingezonden aan Gedeputeerde Staten.

2. Na afloop van den termijn, bedoeld in het vorige artikel, nemen Gedeputeerde Staten hun beslissing, en deelen die aan de commissie en aan de gemeenteraden, die bezwaren hebben ingebracht, mede.

Artikel 33

1. Het dagelijksch bestuur doet jaarlijks aan de commissie binnen den door dit college te bepalen termijn verantwoording van het gevoerde beheer in het afgeloopen dienstjaar, onder overlegging

Sluiten