Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

11. Het besluit tot vaststelling strekt voor zoover de daarin goedgekeurde bedragen betreft, aan het dagelij ksch bestuur en aan den directeur tot ontlasting, behoudens later in rechten gebleken valschheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

Artikel 37

Deze regeling kan, met uitzondering van het bepaalde in artikel 38, op voor alle gemeenten bindende wijze worden gewijzigd bij een eensluidend besluit van de raden van tenminste drie der gemeenten, de commissie gehoord.

De vorming van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam is Gemeenaangewezen te achten voor streekbedrijven, waarin een aantal ge- bednjf met meenten deelnemen. Voor de kapitaalvoorziening is het gemak- rechtsperkelijker, dat het bedrijf de benoodigde gelden (met garantie van de soon''''t',e>d. gemeenten) zelf leent dan dat de gemeenten elk voor zich een deel der gelden moeten opnemen en aan het bedrijf doorgeven. Het bezit van rechtspersoonlijkheid maakt dit practisch mogelijk.

De keuze tusschen beide vormen wordt voorts beïnvloed door Verordede omstandigheid, dat de wet toelaat aan het orgaan van een rechts- ™I?|sbevoe*dpersoonlijkheid bezittend lichaam de bevoegdheid toe te kennen verordeningen te maken, door strafbepaling of pohtiedwang te handhaven, en eenige belastingen te heffen, terwijl zij deze bevoegdheid aan de commissie onthoudt (artikelen 134 en 133, 2e lid).

Voor sommige gemeenschappelijke bedrijven kan de bevoegdheid,

door strafbepaling of pohtiedwang te handhaven verordeningen vast te stellen, van belang zijn. Zoo voor streekwaterleidingen, die dan zelfstandig de aansluiting van in de nabijheid der hoofdbuizen gelegen woningen bij verordening kunnen voorschrijven.

Van een der eerste regelingen, waarbij een streekwaterleiding als publiekrechtelijk rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam werd ingesteld, laat ik nog een aantal bepalingen volgen. Wederom is een onderscheid gemaakt tusschen een algemeen bestuur, het orgaan,

en een dagelij ksch bestuur, een deel van het orgaan.

Uittreksel regeling Arkel enz.

I. De raden der gemeenten Arkel, Heukelum en Kedichem

Sluiten