Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

4. Indien door Gedeputeerde Staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, tweede lid, een buitengewoon lid wordt aangewezen, maakt dit lid mede deel uit van het dagehjksch bestuur.

18

1. Aan het algemeen bestuur behoort met betrekking tot de in artikel 2 omschreven taak van het lichaam alle bevoegdheid, zoo van regeling als van bestuur, welke niet of ingevolge deze grondregelen aan het dagelijksch bestuur is opgedragen.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden van het algemeen bestuur vinden de bij de Wet voor de gemeenteraden gestelde regelen zooveel mogelijk overeenkomstige toepassing.

19

Het algemeen bestuur is bevoegd ten behoeve van de vervulling van de in het vorig artikel bedoelde taak voor het gebied van het lichaam verordeningen te maken, door strafbepalingen of politiedwang te handhaven.

20

Het algemeen bestuur kan in zijn verordeningen het dagehjksch bestuur bevoegd verklaren nadere regels te stellen nopens bepaalde in de verordening aangewezen onderwerpen.

21

Onverminderd hetgeen overigens daaromtrent in of krachtens deze grondregelen is bepaald, is aan het dagehjksch bestuur opgedragen:

a. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur.

b. het beslissen der over die uitvoering gerezen geschillen, tenzij de beslissing bij wettelijk voorschrift aan anderen opgedragen is.

c. het afkondigen van besluiten, waarvan de afkondiging door de Wet of bij besluit van het algemeen bestuur is voorgeschreven.

d. het desverlangd dienen van bericht en raad aan de departementen van algemeen bestuur, aan den Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, aan de Staten dier provincie of aan Gedeputeerde Staten, tenzij dit bepaaldelijk van het algemeen bestuur wordt verlangd.

Sluiten