Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

rende bedrijf heeft soms voor uitbreiding van zijn productie-apparaat te zorgen. Voorts dienen hetzij ten laste van de eene, hetzij ten laste van de andere gemeente een verbindingskabel of -buis en een distributienet te worden aangelegd. De amortisatie van het hierin gestoken kapitaal moet door den duur van het leveringscontract verzekerd zijn.

De leveringsvoorwaarden kunnen echter bezwaarlijk voor zulk een lang tijdvak nauwkeurig worden bepaald. Allerlei omstandigheden kunnen zich voordoen, waardoor een bij den aanvang van het contract billijke leveringspnjs gedurende den loop daarvan onbillijk gaat werken voor een der partijen. Dat behoeft niet steeds de afnemende gemeente te zijn. Men denke aan de vóór de oorlogsjaren gesloten leveringsovereenkomsten, die door de prijsstijging gedurende en na den wereldoorlog dikwijls voor de leverende gemeente zeer onereus werden. Het is wederzijds wenschelijk te dien einde eenige veiligheidsbepalingen in de contracten op te nemen.

Bekend is de zgn. kolenclausule in overeenkomsten tot engros- Kolenlevering van gas of electriciteit. De leveringsprijs is op grondslag cUusule' van de productiekosten bepaald. Het is redelijk met de schommelingen in het variabel gedeelte der productiekosten rekening te houden. Het voornaamste bestanddeel der variabele kosten vormt het kolenverbruik. Aldus is de kolenclausule, waarvan ik een voorbeeld laat volgen, te verklaren.

OVEREENKOMST betreffende de levering van electrischen stroom in het groot door de gemeente Delft aan de gemeente Rijswijk.

Artikel 8 Kolenclausule

Indien in eenige kalendermaand de gemiddelde prijs per 1000 kg kolen van een kwaliteit, als thans onder den naam Emmanootjes IV bekend zijn, franco op het terrein der Centrale te Delft, meer dan tien gulden (ƒ 10,—) bedraagt, wordt door Rijswijk aan het

Sluiten