Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

Wordt aan een van deze voorwaarden niet voldaan, dan is de regeling der verordening in strijd met de werkelijkheid en dus te veroordeelen.

Een goede regeling is die, waarbij de boekhouder-kassier of administrateur wel onder den bedrijfsleider is geplaatst, doch voor de vervulling van zijn taak zelfstandig jegens het gemeentebestuur verantwoordelijk is.

Verband met Het stelsel van den rechtstreeks aan B. en W. verantwoordelijken technische administrateur brengt niet met zich, dat de technische bedrijfsleiding geheel uit de financieele administratie is gebannen. In de beheersverordening is meestal voorgeschreven, dat rekeningen, voordat de boekhouder-kassier daarop mag uitbetalen, door den directeur moeten zijn goedgekeurd. Wederzijds zullen deze hoofdambtenaren van het bedrijf of bij groote bedrijven de technische en de administratieve dienst elkaar de gegevens, noodig voor de uitoefening van hun taak, moeten verschaffen. Vaak wordt ook bepaald — en dit lijkt mij juist gezien — dat de directeur het ontwerp van de bedrijfsbegrootmg bij B. en W. indient, mede-onderteekend door den boekhouder, terwijl de bedrijfsrekening door den boekhouder moet worden opgemaakt en door den directeur voor gezien geteekend.

Verdere De financieele administratie kan en zal veelal bij bedrijven

van beteekenis — van een zoodanigen omvang zijn, dat een persoon niet alle werkzaamheden zal kunnen verrichten. Aan den administrateur dienen dan hulpkrachten te worden toegevoegd om met hem en onder zijn leiding de verschillende onderdeelen van de administratie te bewerken. Daarbij kan de scheiding van functies verder worden doorgetrokken, waardoor de interne controle-mogelijkheden worden vergroot.

Afzonderlijke Ik vermeld hier in het bijzonder die functiescheiding, waarbij kassier" een afzonderlijk ambtenaar met het kasbeheer wordt belast. Bij groote bedrijven, waar het kasbeheer op zichzelf een voldoende dagtaak oplevert, is meestal een zoodanige arbeidsverdeeling toegepast, dat er naast den administrateur een afzonderlijke kassier is. Ook die bedrijfskassier dient dan, ongeacht zijn hiërarchische ondergeschiktheid aan den administrateur, voor zijn taak zelfstandig verantwoordelijk te zijn.

Sluiten