Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

Beperken de hierboven behandelde vormen zich tot de admini- Combinatiestratie van een enkel bedrijf, daarnaast bestaan regelingen, waarbij de administraties van meer dan één bedrijf geheel of ten deele zijn gecombineerd.

Zoo komt het voor, dat de financieele administraties van enkele k=n bedrijven aan één boekhouder-kassier of aan één boekhouder en teur"voor één kassier zijn opgedragen. Vaak gaat dit samen met een verbon- meer bedrijdenheid voor de technische leiding. Eén directeur leidt dan bv. v een gas-, een electriciteits- en een waterleidingbedrijf en de financieele administratie dier bedrijven is ook in één hand gelegd. Noodzakelijk is daarbij de combinatie van de technische leiding echter niet.

Op zichzelf behoeft een dergelijke personeele unie van admini- Samenvoeging strateurschappen, die door beschikbaren tijd en werkkracht van ™n assen' dengene, die ze vervult, gemotiveerd kan zijn, geen wijziging in het stelsel der administratie te brengen. Practisch leidt zij echter spoedig tot een samenvoeging van kassen, die eenige bijzondere regeling vereischt. Her feit, dat één kas, dikwijls ook daarnaast één postrekening wordt gehouden, zal in de beheersverordening moeten worden vastgelegd. In de boekhouding zullen toch afzonderlijke kassen voor ieder bedrijf worden geadministreerd of wel zal slechts de kas van een der bedrijven worden gehandhaafd en worden gebezigd voor alle ontvangsten en betalingen ten bate en ten behoeve van de overige bedrijven, die dan met het eerste bedrijf in rekeningcourant zullen staan.

Een geheel eigen beeld gaat de combinatie vertoonen in den veel Centrale omstreden vorm der centrale boekhouding 1). boekhouding.

Onder centrale boekhouding in den hier bedoelden zin is te verstaan een afzonderlijke tak van dienst, als bedrijf georganiseerd,

welke de financieele administratie voor de andere, de technische bedrijven voert. Daarnaast worden aan de centrale boekhouding

1) Zie Leppink, De Gemeentefinanciën, 2e druk, blz. 131 en vlg., met wiens inzicht het mijne in hoofdzaak overeenstemt, Venverloo, De centralisatie van kassen en boekhoudingen van gemeentebedrijven, artikelen in F. O., 1934, blz. 166 en vlg., en mijn prae-advies voor de Vereeniging van Gemeente-Accountants 1935 blz. 18—20.

Sluiten