Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

soms andere werkzaamheden van financieelen aard opgedragen; de eerstgenoemde taak is echter de voornaamste.

De centrale boekhouding laat de ontvangsten en betalingen voor de verschillende bedrijven ook door haar eigen administratie loopen. De bedrijven staan met haar in rekening-courant en worden voor ontvangsten en betalingen te hunnen behoeve bij haar respectievelijk gecrediteerd en gedebiteerd. Rente wordt tusschen de bedrijven en de centrale boekhouding soms op globale wijze berekend. De kosten der centrale boekhouding worden jaarlijks naar den een of anderen maatstaf over de bedrijven omgeslagen.

Zelfstandig- Aan het hoofd van de centrale boekhouding wordt een directeur geplaatst, meestal met den titel hoofdboekhouder. Deze zal naast, houder. niet onder de andere bedrijfsdirecteuren moeten staan. Wil hij zijn taak behoorlijk kunnen vervullen, dan zal hij immers niet aan de bevelen van verschillende functionarissen kunnen gehoorzamen, doch zal hij zelfstandig de werkzaamheden van zijn dienst moeten kunnen regelen. Wel zal de samenwerking tusschen de verschillende bedrijven en het bedrijf, dat hun financieele administratie voert, nauwkeurig moeten worden geregeld.

Voordeel In deze zelfstandigheid van de centrale boekhouding zien sommi-

daarvan? gen een voordeel en dus een motief om tot haar oprichting te besluiten. Zij redeneeren dan aldus x): De directeur van een technisch bedrijf zou er belang bi] kunnen hebben, dat boekingen op een bepaalde wijze geschieden, waardoor het gevoerde beleid in een gunstig, doch niet juist licht wordt gesteld. Te denken is aan exploitatie-uitgaven, die als uitbreidingskosten worden geboekt e. d. Zou het bedrijf zijn eigen boekhouding voeren, dan zou de directeur den boekhouder zijn inzicht aangaande de boekingen kunnen opleggen. Bij een centrale boekhouding daarentegen zou de hoofdboekhouder zelfstandig zijn standpunt inzake de boekingen bepalen.

Naar mijn meenmg moet hier niet het voordeel van de centrale boekhouding gezocht worden. Ik zie op dit punt practisch geen groot verschil met een bedrijf, dat zelf zijn financieele administratie voert.

*) Zie Leppink, t.a. p. blz. 131 en 132.

Sluiten