Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

onderdeelen der gemeentelijke huishouding. Aldus kan worden voorkomen, dat bv. voor de gemeentekas gelden zouden moeten worden geleend, terwijl bij een bedrijf overtollige gelden aanwezig zijn.

Dit argument sla ik niet zeer hoog aan. Het mag voor vroegere Overtollige toestanden van beteekenis zijn geweest, maar het is niet in overeen- twdénToch stemming met de tegenwoordige practijk van het gemeentelijke gecentraligeldelijke beheer. Mij zijn geen gemeenten met afzonderlijke be- seerc'' dnjfskassen bekend, waar niet een regeling is getroffen teneinde overtollige gelden op een centraal punt te doen samenvloeien of daarover van een centraal punt te kunnen beschikken. Natuurlijk moet m afzonderlijke bednjfskassen een zeker minimum-bedrag worden gelaten, doch bedragen, die daarboven gaan, worden reeds gecentraliseerd. De gebruikelijke regeling is, dat de bedrijven met de kas van den Ontvanger in rekening-courant staan, dat zij verplicht zijn boven een zeker bedrag hun overtollige kasgelden bij den Ontvanger te storten en dat zij bij behoefte aan kasmiddelen deze op eenvoudige wijze uit de gemeentekas kunnen verkrijgen. Op deze wijze worden dus reeds de overtollige kasgelden gecentraliseerd,

zoodat centraal kasbeheer hiervoor niet vereischt is.

Het tweede argument van de voorstanders van centraal kasbeheer Functieberust op de wenschelijkheid van de scheiding tusschen de functies scheidinsvan boekhouding en kasbeheer, die uit een oogpunt van interne controle wenschelijk is. Wanneer deze bij de fmancieele administratie van een bedrijf ontbreekt, kan zij verkregen worden door den Ontvanger, die reeds kasbeheerder is, met het beheer van de bednjfskas te belasten, terwijl de boekhouding bij den administrateur blijft.

Dit argument heeft, naar het mij voorkomt, meer waarde dan In sommige het eerste. Het geldt echter slechts voor die gevallen, waarin een ^bcL afzonderlijke bednjfskassier ontbreekt. Bovendien moet de omvang van de bedrijfsadministratie niet de aanstelling van een afzonderlijken kassier wettigen of moet niet door combinatie van bedrijfsadministraties een centrale boekhouding met een eigen afzonderlijken kassier mogelijk zijn. Want een dergelijke oplossing, waarbij de kassier, weliswaar zelfstandig verantwoordelijk, nauw verbonden

Sluiten