Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

rekening geen bezwaar tegen een beheer van een bedrijfskas door den Ontvanger').

Echter zal met deze beslissing van de Kroon rekening moeten worden gehouden. Zij ontkent de mogelijkheid van opdracht van het beheer eener bedrijfskas aan den Ontvanger als zoodanig, maar sluit niet uit, dat de Ontvanger tevens tot bedrijfskassier wordt benoemd. Daarom — al lijkt de beslissing de mogelijkheid van centraal kasbeheer te belemmeren — practisch kan zij dit juist bevorderen. Immers behoeft thans van de centralisatie niet te worden afgezien uit overweging, dat de taak van den Ontvanger hierdoor zou worden verzwaard zonder dat een compensatie daartegenover zou staan. Aan de kassiersfunctie kan een afzonderlijk salaris worden verbonden en zonder dit zal de Ontvanger zich wel niet tot aanvaarding van die functie bereid verklaren.

Regeling in Zijn de functies van Ontvanger en bedrijfskassier formeel geverordening. scheiden, in de beheersverordening zal een regeling moeten worden getroffen, waardoor practisch de centrale kas toch wordt bereikt. Een voorbeeld van een dergelijke regeling laat ik hier volgen.

VERORDENING op het beheer van de bedrijven der gemeente Noordwij k.

Artikel 7

Onder toezicht van burgemeester en wethouders is een boekhouder belast met en verantwoordelijk voor de financieele administratie van ieder bedrijf. Onder gelijk toezicht is een kassier der bedrijven belast met het innen van alle ontvangsten en het doen van alle betalingen voor de bedrijven.

Artikel 8

De kassier is belast met de tijdige inning van alle inkomsten en het doen van alle ontvangsten van de bedrijven, waarvoor hij, voor zoover zij niet per postwissel of per postgiro geschieden, door hem onderteekende kwitantiën afgeeft. De boekhouder zal regelmatig aan den kassier opgaaf verstrekken van de te innen bedragen.

*) Aldus ook Oppenheim-van der Pot, deel III, blz. 79.

Sluiten