Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

bedrijven door den boekhouder gevoerd naar de beginselen der dubbele methode.

Kasbeheer Als laatsten vorm vermeld ik nog dien, waarbij met het kasbeheer rrifniVender bedrijven geheel of gedeeltelijk is belast een gemeentelijke girodienst. girodienst. Zoo verricht het Girokantoor der gemeente Amsterdam een zeer groot deel van het kasbeheer van de gemeentebedrijven. Tot 1921 behoorde ook de centrale incasso van vorderingen voor de gas-, electriciteits-, waterleiding- en telefoonbedrijven tot zijn taak *).

§ 3. De controle van de administratie

Interne Een goed ingerichte administratie behoort in zichzelf waarborgen

controle. yoor ^aar nauwkeurigheid en eerlijkheid te bezitten. Die waarborgen zijn de maatregelen van interne controle. Voorzoover deze gelegen zijn in een verdeeling der functies van de technische leiding, de boekhouding en het kasbeheer over verschillende personen of organen, besprak ik ze in de vorige paragraaf. Overigens valt een behandeling van deze maatregelen buiten het bestek van dit boek.

Externe Daarnaast is externe controle noodig. Deze betreft het geheele

controle. beheer, doch richt zich in het bijzonder op de administratie als

verslag van het beheer.

Bij de inrichting van de administratie moet dan ook rekening worden gehouden met den eisch, dat zij behoorlijk kan worden

Noodzakelijk- g Het lijkt mij overbodig hier in den breede de noodzakelijkheid heid van yan een goecle externe controle op de administraties van gemeenteSi bedrijven te betoogen. Bij scheiding van eigendom en beheer van een vermogen of deelen van een vermogen — deze scheiding doet zich voor bij een gemeentebedrijf, dat aan de gemeente toebehoort en door bestuurders en ambtenaren wordt beheerd — zie ik controle van het beheer als noodzakelijk voor de eigenaars om decharge van het gevoerde beheer te kunnen verleenen en niet minder voor de

i) Rapport van de Ministerieele Commissie-Heldring betreffende gemeentelijke girodiensten, 1934, blz. 12 en 13.

Sluiten