Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

beheer van het bedrijf, waarvan hij de rekening heeft te onderzoeken. Ook wil de wet hem vrij doen staan ten opzichte van B. en W., wier beheersdaden hij bij het onderzoek kan hebben te beoordeelen.

Op deze bedoelingen zal bij de toepassing van artikel 265 moeten worden gelet. De wetstekst zelf immers waarborgt niet, dat niet tegen deze bedoelingen wordt gehandeld. Indien een aan B. en W. ondergeschikt ambtenaar als boekhoudkundige wordt aangewezen,

kan critiek op het beheer van B. en W. hem in ongelegenheid brengen. Het is voorts mogelijk, dat hij als ambtenaar B. en W. tot bepaalde besluiten inzake het bedrijfsbeheer heeft geadviseerd en aldus in dit beheer, dat hij heeft te controleeren, gemoeid is geweest.

De aanwijzing door den Raad maakt den boekhoudkundige voorts niet onafhankelijk van dit College, welks besluiten ook het bedrijfsbeheer beïnvloed hebben.

In een wetsontwerp tot het behoudens uitzonderingen verplicht Wetsontwerp stellen van deskundige controle op het beheer der gemeente- ^reenlRlng financiën, dat de Vereeniging van Gemeente-accountants den Mi- Gemeentenister van Binnenlandsche Zaken ter overweging heeft aangeboden1), accountantsis ter ondervanging van deze bezwaren voorgesteld, dat de benoeming van den controleur en zijn ontslag, anders dan overeenkomstig eigen verzoek, de goedkeuring van Gedeputeerde Staten zouden behoeven.

Wie zijn in de practijk als controleurs van de bedrijfsadministratie aangewezen?

Verschillende groote en middelgroote gemeenten hebben eigen Eigen ambtenaren met de controle belast. Niet steeds voldoen deze eigen ^"nsten controlediensten aan de eischen van deskundigheid en onafhankelijkheid. Is een controledienst echter behoorlijk georganiseerd en met bekwaam en voldoende personeel bemand, dan pleegt hij de controletaak op uitnemende wijze te vervullen.

Sommige gemeenten laten de bedrijfsadministraties door „pu- Controle door blic" accountants controleeren. Van de zijde der particuliere accoun- accountants, tants is een aantal jaren geleden betoogd, dat dit de voorkeur zou *) Zie F. 0. 1936, blz. 202 en Gemeentebestuur 1937, blz. 23 en vlg.

Sluiten