Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

2. De boeken moeten een volledige en nauwkeurige verantwoording geven van de bezittingen en schulden, baten en lasten en ontvangsten en uitgaven der fondsen.

Artikel 5

1. Alle betalingen ten laste van de fondsen geschieden tegen behoorlijke kwijting door den Gemeenteontvanger, na betalingsopdrachten, geteekend door een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen lid van hun College.

2. Burgemeester en Wethouders kunnen bepalen, dat, in afwijking van het vorige lid, betalingsopdrachten door een door hen aangewezen ambtenaar worden geteekend.

3. Omtrent de wijze van betaling worden de door Burgemeester en Wethouders te geven voorschriften opgevolgd.

Artikel 6

De inning van alle inkomsten en ontvangsten ten bate van de fondsen geschiedt door den Gemeenteontvanger tegen behoorlijke kwijting.

Artikel 7

1. De gelden der fondsen worden, voor zoover zij niet door den Raad worden bestemd tot voorziening in kapitaalbehoeften van de gemeente, belegd in:

a. Nationale schuld;

enz.

2. De belegging, onder a—ƒ genoemd, geschiedt ter keuze en ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders. De bewijzen der schuldvorderingen en andere geldswaardige stukken worden op een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen plaats bewaard.

3. Gelden, die niet dadelijk belegd worden, stort de Gemeenteontvanger in de gemeentekas.

De teruggaaf van dergelijke in de gemeentekas gestorte gelden geschiedt na verkregen machtiging van een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen lid van hun College.

Artikel 8

Bij tijdelijke behoefte aan kasgeld voor de fondsen wordt dit,

Sluiten