Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

in afwijking van het bepaalde bij artikel 122 der Gemeentewet, na verkregen machtiging van een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen lid van hun College, uit de gemeentekas verstrekt.

Artikel 9

De Gemeenteontvanger houdt voor elk der fondsen een rekeningcourant aan, waarin alle ontvangsten en betalingen ter zake van het fonds worden geboekt.

Artikel 10

1. Wegens door de gemeente ten behoeve van de fondsen te vorderen en aan de fondsen verschuldigde kasgelden wordt — behoudens de door den Raad te bepalen uitzonderingen — tusschen haar en de fondsen een door Burgemeester en Wethouders te bepalen rente vergoed. Het rentepercentage kan voor debet- en creditsaldi verschillend zijn.

2. Burgemeester en Wethouders regelen de vervaldagen van de vorderingen over en weer tusschen de gemeente en de fondsen.

Met beide groepen verwant zijn nog eenige andere formeele Administratiebedrijven, t. w. de centrale boekhouding en het leeningsbedrijf of '3e<^r''venleeningsfonds.

Omtrent de centrale boekhouding sprak ik reeds in § 2 van dit Centrale hoofdstuk. Opdat de administraties van andere bedrijven der ge- boel<hou<llngmeente afzonderlijk en centraal kunnen worden gevoerd, is het noodig den daarmede belasten dienst administratieve zelfstandigheid te geven en dus als bedrijf in te richten. De dienst kan ook voor andere administratieve werkzaamheden worden gebezigd. Zoo kan de centrale boekhouding te Sliedrecht volgens de beheersverordening tevens worden belast met de boekhouding en/of het kasbeheer van door den Raad aan te wijzen diensten, instellingen en vereenigingen alsmede met het verrichten van controle-werkzaamheden.

De kosten dezer centrale boekhouding worden jaarlijks over de verschillende bedrijven en de gemeente omgeslagen in verhouding tot de diensten, welke voor elk zijn verricht.

Een leeningsbedrijf of leeningsfonds kan de gemeente instellen Leeningsals een schakel tusschen de leeningen, welke zij aangaat, en haar ^

Sluiten