Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

doch de gemeente leent de voor de bedrijfsvoering benoodigde gelden. De gemeente geeft die aan het bedrijf door.

In de beheersverordeningen wordt dit voor de financiering van de vaste activa geregeld in een bepaling, welke in de verordening, in hoofdstuk III opgenomen, den volgenden inhoud heeft:

„De gemeente verstrekt aan het bedrijf het benoodigde kapitaal tegen dezelfde voorwaarden, welke haar bij het opnemen der benoodigde gelden zijn gesteld, of, indien de gemeente het verstrekte kapitaal niet uit leening heeft verkregen, tegen de voorwaarden daarvoor door den Raad vast te stellen.

De mogelijkheid, dat de gemeente eigen kapitaal voor de financiering beschikbaar heeft, wordt in het tweede gedeelte van deze bepaling verondersteld. Inderdaad komt dit voor, bijvoorbeeld indien aan een reeds lang bestaanden tak van dienst de bedrijfsvorm wordt gegeven, terwijl de gemeente op de voor de activa aangegane geldleening een belangrijk gedeelte heeft afgelost. Toch is deze vorm van eigen kapitalisatie meer uitzondering dan regel.

Het bedrijf heeft hier jegens de gemeente dezelfde aflossingsverplichting als op de gemeente jegens haar geldgevers drukt. De aflossing wordt meestal aldus geregeld, dat jaarlijks gedurende een aantal jaren, overeenkomende met den levensduur der uit de leening betaalde activa, een bedrag wordt gedelgd.

In groote gemeenten is de kapitaalsverhouding met het bedrijf veelal aldus geregeld, dat het bedrijf het door afschrijving vrijgekomen bedrag geheel aan de gemeente aflost.

Moet het bedrijf een activum vervangen, dan moet dus in beide gevallen — tenzij de financiering uit inmiddels bij het bedrijf zelf of de gemeente verkregen eigen middelen (door reserveering of afschrijving vrijgekomen) mogelijk is wederom de gemeente een leening voor het bedrijf sluiten.

Worden de vaste activa uitgebreid, dan dient het bedrijf behoudens dezelfde restrictie — weer bij de gemeente voor de financiering uit leeninggelden aan te kloppen. Gebruikelijk is dan, dat eerst de kosten met kort crediet worden betaald en dat pas nadat de uitbreiding voltooid is of wanneer de gemeente het tijdstip hiervoor gunstig acht, een leening op langen termijn wordt gesloten.

Sluiten