Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

Vaste activa.

Statistische gegevens.

vangen. Kort crediet biedt hiervoor geen voldoende zekerheid.

Noodzakelijk acht ik het daarom, dat voor de vlottende activa terstond of althans na eenigen tijd eigen kapitaal beschikbaar is ).

De vaste activa behoeven slechts zelden op zoo korten termijn als de vlottende activa te worden vervangen. Het credietrisico is daardoor minder groot. Toch lijkt het in het algemeen wenschelijk om door de vorming van eigen kapitaal het bedrijf minder afhankelijk van crediet te maken.

In welke mate het vreemde kapitaal overheerscht, blijkt uit de volgende, aan de Statistiek der Gemeentefinanciën ontleende gegevens:

Bedrag der gemeente-schulden, welke Bedrag der algemeene bedrijfsreserves

de bedrijven betreffen, op 1 Januari 1937 op 31 December 1936

... Rendabele

Totaal bedrag schulden

X ƒ 1.000,— X ƒ 1.000,— x/ 1.000,—

998.349*) 816.021 15.241

*) Hieronder voor:

Electriciteitsbedrijven .... 160.175

Gasbedrijven 85.436

Waterleidingbedrijven .... 72.724

Telefoonbedrijven 34.827

Andere bedrijven 645.186

De algemeene bedrijfsreserves bedroegen dus slechts 1,87 % van de rendabele bedrijfsschulden. Nemen wij aan, dat zij uitsluitend bij electriciteits-, gas-, water- en telefoonbedrijven zijn gevormd, dan is hun totaal bedrag nog slechts gelijk aan 4,32 % der voor deze

soorten bedrijven aangegane schulden 2)

Ook in andere opzichten is de vorming van bedrijfsreserves nuttig; daarop kom ik in § 3 terug. Doch reeds uit het oogpunt der financiering geeft de verhouding van reserves en schulden aanleiding op ruimere reserveering aan te dringen.

1) Aan de Staatsbedrijven verstrekt het Rijk kapitaal (d.i. crediet op langen termijn) o.a. voor de aanschaffing van voorraden, derhalve voor een deel der vlottende activa (art. 1

sub 2e b Bedrijvenwet 1928). . Lt.

2) De statistiek vermeldt niet het eigen kapitaal, dat niet den vorm van reserve heelt. Zou dit ook in aanmerking worden genomen, dan zou het in een enkel geval de verhouding vreemd-eigen kapitaal verbeteren, maar naar mijn overtuiging de verhouding voor alle bedrijven tezamen slechts weinig ten gunste beïnvloeden.

Sluiten