Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

waarde te handhaven en daarnaast te streven naar het op peil houden van de reëele waarde van het eigen kapitaal. Waarschijnlijk zal dit laatste zonder moeite mogelijk zijn, indien n.1. met de algemeene prijsstijging ook de opbrengst van het bedrijfsproduct is toegenomen en deze bij gelijkblijvende afschrijving een grootere winst verschaft.

In de zeldzame gevallen, dat grootendeels met eigen kapitaal is gefinancierd, zal het wenschelijk zijn bij de afschrijving met de vervangingswaarde rekening te houden en deze dus bij stijging van het prijsniveau te verhoogen. Anders dan bij particuliere ondernemingen zullen waarschijnlijk de reeds gedane afschrijvingen geen zorg geven. Zij zullen niet buiten het bedrijf, in nominaal gelijkblijvende en reëel dalende schuldvorderingen zijn belegd, doch zullen in het bedrijf zelf zijn gestoken. Aldus zijn zij uit de geldsfeer in de goederensfeer geraakt en daardoor hebben zij de prijsstijging mede ondergaan. Automatisch hebben zij de hoogere vervangingswaarde bereikt.

Daling Nemen wij thans het geval van daling van het prijsniveau. De

prijsniveau afschrijvingen kunnen niet bepaald worden naar de vervangingswaarde, omdat zij de middelen voor delging van de voor de hoogere aanschaffingskosten aangegane leening moeten opleveren.

Indien met het prijsniveau ook de prijs van het product moet dalen, kan dit leiden tot het ontstaan van een verlies.

Het kan van belang zijn zich voor oogen te stellen, dat zulk een verlies geen exploitatie-, doch een kapitaalverlies is. Is een reserve aanwezig, dan is het economisch verantwoord haar voor de dekking van dit verlies aan te spreken.

De vroegere afschrijvingen hebben de middelen verschaft voor gedeeltelijke aflossing van de leeningen.

Voor zoover met eigen kapitaal is gefinancierd, behoeft de afschrijving niet op het oude peil te worden gehandhaafd. Zij kan naar de vervangingswaarde worden berekend. Een nominaal lagere waardeering van activa en reserve zal hiermede gepaard moeten gaan. Op deze wijze zal het bedrijf zich in prijs van het product en in het exploitatie-resultaat naar de daling van het prijsniveau kunnen voegen. Conclusie. Vatten wij de resultaten van dit onderzoek samen, zoo blijkt de

financiering met vreemd kapitaal het richten van de afschrijving

Sluiten