Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

Andere

aanwending

van door

afschrijving

vrijgekomen

middelen.

Is reservevorming noodig?

belangrijke mogelijkheid van een moeilijkheid in de financiering. Indien n.1. een overschot van afschrijvingsmiddelen boven aflossingen in vroegere jaren is belegd in vaste activa, kan het noodig zijn later deze middelen weer vlottend te maken door alsnog deze vaste activa op andere wijze te financieren.

Dit punt, de aanwending van de door afschrijving vrijgekomen middelen in het bedrijf en eventueel de belegging buiten het bedrijf, besprak ik reeds in § 1, en in de volgende paragraaf behandel ik de soortgelijke kwestie der belegging van de middelen der reserve. In het algemeen verdient de aanwending in het bedrijf de voorkeur. Het kan wenschelijk zijn eenigszins rekening te houden met een spoedig te verwachten leeningaflossing of vervanging van het actief, waarop wordt afgeschreven.

Terecht wordt geen rente ten laste van de exploitatie gebracht voor het gebruik van de door afschrijving vrijgekomen middelen. Het rentevoordeel, dat de exploitatie hierdoor tijdelijk geniet, wordt opgeheven door de rente, welke door de latere aflossing dan afschrijving op de exploitatie drukt. En bij de bepaling van de afschrijvingen is mede in aanmerking genomen, dat geleidelijk de rentelast vermindert1).

Hierbij is de exploitatie als één geheel gezien. Wordt met het oog op den opbouw van een zuivere kostprijsberekening, de exploitatierekening gesplitst naar de afzonderlijke phasen van het bedrijfsproces, dan dient iedere phase te worden belast met de rente van het daarbij benoodigde kapitaal, ook indien dit uit door afschrijving vrijgekomen middelen is verkregen.

Deze rente dient dan echter als bate op een algemeene verliesen winstrekening te worden verantwoord.

§ 3. Reservevorming

Evenals bij de financiering bestaat bij het onderwerp der reservevorming reden tot een vergelijking tusschen gemeentelijke en particuliere bedrijven.

x) Bij de niet bij gemeentebedrijven in gebruik zijnde sinking-fund-methode wordt wel de met de vorige afschrijvingsbedragen gekweekte rente aan het sinking-fund toegevoegd. Zie Kreukniet-De Jongh. blz. 18 en 19.

Sluiten