Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

Voorts is te denken aan afboekingen van de reserve om een kapitaalverlies bij daling van het prijsniveau te dekken.

Dergelijke aanwendingen van de reserve herinneren aan de „reorganisaties" van particuliere ondernemingen. De behoefte daaraan komt bij gemeentebedrijven minder duidelijk naar voren, omdat zij monopoliebedrijven zijn en hun verliezen zoo noodig door de gemeente worden gedekt. De betrekkelijke waarde van

deze redenen stelde ik reeds m het licht. _

Bovendien kan maatschappelijk beschouwd een reorganisatie bij een gemeentebedrijf tenminste zoo noodzakelijk zijn als bij een particulier bedrijf. Om zijn functie goed te vervullen moet het bedrijf zich aan veranderde economische omstandigheden kunnen aanpassen. De balanspositie zal hiervoor vaak een beletsel zijn. Een vermindering van schuld door een regeling met de geldgevers is bij een gemeentebedrijf terecht onmogelijk. Slechts het eigen kapitaal, d. i. in hoofdzaak de reserve, kan voor een reorganisatie

worden gebruikt.

Aanvulling Een doeleinde van de reserve, dat in enkele beheersverordeningen van winst- jg omschreven, is de aanvulling van winstuitkeenngen aan de algeuitkeenngen. gemeentehuish0uding. Het doet denken aan de dividend-

nivelleering, waarvoor bij particuliere bedrijven soms de reserve wordt gebruikt. Hier wordt niet zoozeer nivelleering van de winsten beoogd als wel het zeker stellen voor de gemeentehuishouding van de uitkeeringen der bedrijven, waarop zij bij het opmaken van haar dekkingsplan, de begrooting, heeft gerekend.

Bij de groote beteekenis, welke de bedrijfswinsten hebben voor het budget der gemeente, zou het evenwicht daarvan ernstig in gevaar kunnen komen, indien deze winsten in eenig jaar belangnj minder zouden bedragen dan de ramingen daarvan in de begrooting. In enkele gemeenten staan de beheersverordeningen toe, dat in een dergelijk geval de winsten uit de reserves worden aangevuld tot de geraamde bedragen. Met deze aanwendingsmogelijkheid ' gaat vrijwel steeds gepaard de bepaling, dat overwinst, d. w. z. het deel der winst, waarmede deze de raming in de begrooting overschrijdt, aan de reserve wordt toegevoegd.

Sluiten