Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

Grondbedrijf) samengevoegd tot één „reservefonds van de productiebedrijven' '.

Van de aanwending van de reserve moet wel onderscheiden Belegging worden de belegging van door reserveering beschikbaar gekomen ^"rveering middelen. Door aanwending van de reserve wordt zij verbruikt, beschikbaar gaat zij teniet. De belegging van de door reserveering beschikbaar ^i^len gekomen middelen tast de reserve niet aan. Reserveering is immers het voor een latere aanwending bestemmen van een deel der exploitatiebaten. Deze bestemming komt door een passiefpost op de balans tot uitdrukking. Tegenover dezen passiefpost staan activa.

Of nu deze activa (bijv. gelden en vorderingen) worden vervangen door andere activa, verandert aan de reserveering (den passiefpost)

niets. Ook indien de activa worden gebezigd voor extra-aflossing van bedrijfsschuld, wordt de reserve zelf niet aangetast. Met het actief verdwijnt een andere passiefpost, de leeningsschuld van het bedrijf; de reserve wordt hierdoor echter niet geraakt.

De middelen der reserve kunnen op de volgende wijzen worden belegd:

buiten het bedrijf:

a. door uitleemng aan de algemeene gemeentehuishouding, hetzij in den (administratieven) vorm eener vaste geldleening, hetzij door storting in rekening-courant,

b. in effecten, hypotheken enz.

in het bedrijf:

a. door extra-aflossing van kapitaalschuld van het bedrijf,

b. in uitbreidingen der vaste activa,

c. als zgn. bedrijfskapitaal van het bedrijf, dus ter financiering van voorraden, vorderingen en de kosten van het productieproces.

In de in hoofdstuk III opgenomen beheersverordening wordt voor deze beleggingsmogelijkheden de volgende regel gegeven:

„De door reserveering beschikbaar gekomen gelden kunnen worden aangewend:

tot voorziening in de behoefte aan kasgeld,

tot bestrijding van de kosten van uitbreidingen,

tot buitengewone aflossing van kapitaalschuld,

Sluiten