Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

aan gas en electriciteit) kan worden aangewend. Voorts is een eenigszins gedifferentieerd tarief voor de meeste afnemers niet aanstonds duidelijk. In elk geval kunnen zij daaruit moeilijk becijferen, op welk geldelijk offer hun een ander of ruimer gebruik van gas of electriciteit te staan zal komen.

De voorlichting kan algemeen en individueel zijn. Tot de algemeene voorlichting behoort het verspreiden van drukwerken, het geven van kookdemonstraties en -cursussen en het tentoonstellen van apparaten. Individueel wordt voorgelicht door middel van huisbezoek en door het geven van inlichtingen aan hen, die dit vragen.

De intensievere voorlichtingsmethoden, het geven van demonstraties en cursussen en het bezoeken van (mogelijke) afnemers,

worden in de laatste jaren meer dan vroeger toegepast. Vooral waar gas en electriciteit met elkaar concurreeren (uiteraard is dit het sterkst, wanneer de levering daarvan geschiedt door aan verschillende lichamen toebehoorende bedrijven), moet ieder bedrijf actief optreden om zijn afzetgebied te behouden en zooveel mogelijk te vergrooten.

De voorlichting gaat hier over in acquisitie. Acquisitie.

Hoe vroeger iedere mogelijke afnemer wordt bewerkt, des te beter staan de kansen hem te winnen. Vestiging, verhuizing, aanen verbouw zijn de tijdstippen, waarop het bedrijf het beste resultaat met zijn voorlichting kan bereiken. Is een woning eenmaal ingericht, dan is het vaak moeilijker het verbruik te doen wijzigen of vergrooten.

Verschillende bedrijven houden hiermede rekening en met benutting van gegevens, van de secretarie, ja soms van verhuurbureaux e. d. verkregen, zoeken zij terstond contact bij den bouw met den eigenaar en den architect, bij vestiging of verhuizing met den toekomstigen bewoner. Vooral de voorlichting bij den bouw is van belang. Een voor een ruim gebruik onvoldoende binnenleiding kan later slechts met veel moeite en kosten worden verbeterd.

Tijdig overleg tusschen bedrijf en architect kan dit voorkomen.

Vele gas- en electriciteitsbedrijven volstaan niet met het hebben Verkoop van van een toonzaal in den strikten zin van het woord, derhalve een 85 e en'

Sluiten