Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

een welbewust onjuiste politiek van gemeentebestuur of bedrijfsdirectie. Het is dan toe te schrijven aan een onvoldoende inzicht in de gevaren van het huurkoopstelsel en aan een teveel de vrije hand laten aan acquisiteurs, die uiteraard slechts hun eigen belang nastreven.

Hiermede verwerp ik niet iedere toepassing van het huurkoopstelsel door gemeentebedrijven. Voor deze is het zeker niet ontoelaatbaar te achten, mits zij het voorzichtig hanteeren en daarbij behalve op het financieele bedrijfsbelang ook letten op de belangen van hen, die vaak te gemakkelijk tot het aangaan van een huurkoopovereenkomst kunnen worden bewogen.

§ 3. Het winstvraagstuk

Van het terrein der gemeentelijke bedrijfsexploitatie geniet geen vraag meer de publieke belangstelling dan die naar de geoorloofdheid van gemeentelijke bedrijfswinsten. De afnemers der bedrijven zijn, menschelijk verklaarbaar, geneigd voor zich zoo laag mogelijke tarieven te verlangen. De gemeenten als eigenaressen van de bedrijven zijn ongaarne bereid afstand te doen van de inkomsten, welke zij met de bedrijfsexploitatie kunnen verkrijgen. Immers voor de dekking van haar uitgaven kunnen de gemeenten deze winsten bezwaarlijk missen. Sinds lang is het een gemeenplaats, dat de bedrijfswinst de kurk is, waarop de gemeentefinanciën drijven. Beteekenis Welke beteekenis de bedrijfswinsten voor verschillende groepen bedrijfs- van gemeenten hebben, toont de op blz. 314 opgenomen staat aan. winsten voor Behalve de opbrengst in 1936 van winsten en retributies der bedrijde gemeenten. ^ voor iet}ere groep het totale bedrag, dat in dat jaar

wegens alle rechtstreeks aan de gemeenten ten goede komende belastingen J) is ontvangen. Ook bevat hij de bedragen, berekend per hoofd der bevolking, aan bedrijfswinst, resp. belasting in iedere groep verkregen.

Een geheel nauwkeurig beeld geven deze cijfers niet, want zij mengen gemeenten met — en gemeenten zonder bedrijven van

l) Derhalve niet die, welke in het gemeentefonds of het werkloosheidssubsidiefonds werden gestort. Evenmin zijn de retributies van artikel 275 der Gemeentewet hier tot de belastingen gerekend.

Sluiten