Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

rekening van baten en lasten. Het is een netto-resultaat van de jaarlijksche exploitatie. Niet datgene, wat bij particuliere bedrijven vaak als bruto-winst wordt aangemerkt, een voordeelig verschil van de exploitatiebaten en -lasten, zonder dat onder de lasten de afschrijvingen waren opgenomen. Voordat men bij gemeentebedrijven van winst kan spreken, zijn de afschrijvingen in rekening gebracht.

Ook de rente van het in het bedrijf gestoken kapitaal is geen winstbestanddeel. Particuliere ondernemingen plegen de betaalde rente, dus die van vreemd kapitaal, als bedrijfslast te erkennen,

doch geen rentepost voor het eigen kapitaal in de verlies- en winstrekening op te nemen. De rente over het eigen kapitaal maakt dan deel uit van de winst.

Bij het gemeentebedrijf is het vreemde kapitaal bijkans steeds van veel grooter beteekenis dan bij particuliere bedrijven. De rentepost is daarom meestal bij het gemeentebedrijf veel hooger dan bij het particuliere bedrijf.

Met het eigen kapitaal wordt verschillend gehandeld. Sommige gemeenten, speciaal de groote, brengen rente hierover ten laste van de rekening van baten en lasten. Voor zoover het eigen kapitaal bestaat uit een bedrijfsreserve, is deze practijk minder algemeen.

Daarnaast zijn er gemeentebedrijven, waar de rente over eigen kapitaal niet afzonderlijk wordt berekend. In de Statistiek der gemeentefmanciën is dit verschil in methode niet gecorrigeerd.

Wel worden m deze statistiek de retributies bij de bedrijfswinsten Retributies, gerekend. De retributies zijn zoogenaamde vergoedingen, welke bedrijven aan de gemeenten betalen voor het gebruik, dat zij maken van den gemeentelijken grond. Daarom worden zij meestal berekend naar de lengte van het buizen-, kabel- of railnet.

Wanneer men het aan het bedrijf in rekening brengen van de retributies verdedigt, geschiedt dit met twee argumenten. Het eerste is, dat het leggen van buizen, kabels en rails de onderhoudskosten van de gemeentelijke straten zou verhoogen. Als tweede argument wordt aangevoerd, dat ook indien het bedrijf door een concessionaris zou worden geëxploiteerd, de retributie zou zijn gevorderd.

Sluiten