Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

tegen kostprijs bij electriciteit gelden. Voorraadvorming van de electrische energie is practisch niet mogelijk. De levering aan den verbruiker geschiedt op hetzelfde oogenblik als de productie m de centrale. Het tijdstip, waarop de energie wordt afgenomen, is hierdoor van belang. Vereischt de stroomlevering aan een bepaalden afnemer, omdat zij met die aan vele andere samenvalt, extra machinevermogen, dan is zij duur. Valt zij in een tijd, waarin het bestaande machinevermogen niet ten volle wordt gebruikt, dan is zij voor het bedrijf goedkoop. Feitelijk kan men bij het electriciteitsbedrijf van evenveel kostprijzen spreken als er soorten verbruikers zijn.

Overtuigend acht ik dit betoog niet. Wel is op zich zelf juist, dat niet van een algemeenen kostprijs kan worden gesproken. Wil dit echter zeggen, dat daarom levering tegen kostprijs onmogelijk zou zijn? Integendeel, differentiatie van de tarieven naar de kostprijzen wordt in stijgende mate toegepast. Wibaut zelf geeft daarvan ten aanzien van de electriciteitslevering voorbeelden.

Ook bij het gasbedrijf is differentiatie mogelijk. Door middel van vastrechttarieven, reducties bij groote afname en meterhuren, wordt in de prijzen onderscheid gemaakt naar gelang van de kosten, welke de levering vereischt.

Uiteraard zal een volkomen exact samenvallen van prijs en kostprijs ondoenlijk zijn. Het is wenschelijk de verschillen naar den veiligen kant te nemen en zoo zal inderdaad bij een bloeiend bedrijf eenige winst niet kunnen worden vermeden. Het kan ook met het oog op den eenvoud of de aantrekkelijkheid van een tarief wenschelijk zijn niet zeer nauwkeurig naar de kostprijzen te differentieeren en met slechts enkele hoofdonderscheidingen rekening te houden. Ook dan kan men de tarieven inrichten naar deze globale of gemiddelde kostprijzen.

Mijn conclusie is derhalve, dat het alternatief van levering tegen winst, n. 1. levering tegen kostprijs zeer wel mogelijk is, mits men levering tegen kostprijs niet te eng en te precies opvat.

Opinies contra. Hiermede ben ik genaderd tot de hoofdvraag: is het wenschelijk, dat gemeentebedrijven op hun leveringen winst maken?

Eerst bespreek ik de argumenten van de tegenstanders.

Sluiten