Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

zien door middel van een eigen bedrijf. Dan moet zi] zorg dragen,

dat zij die behoeften-voorziening niet door het streven naar winst schaadt. Een goede voorziening is derhalve het primaire doel, het streven naar winst is daarnaast gerechtvaardigd, mits het aan de bereiking van het primaire doel niet afdoet.

Hoe wordt tusschen beide doeleinden een juist evenwicht bereikt?

Ik kan hier een betoog benutten van Dr. Wibaut, die, groot practicus als hij was, naar mijn oordeel m deze reëele vraag een betere gids is dan in zijn theoretische behandeling van het winstvraagstuk.

Bij de prijsbepaling moet volgens Wibaut1) de leidende gedachte Betoog van zijn de leveringen van het gemeentelijk bedrijf onder het bereik Wlbautte brengen van het grootst mogelijk aantal ingezetenen der gemeente en wel aldus dat zij van de leveringen en diensten van het bedrijf gebruik kunnen maken tot hun grootste gerief. „Zijn er wellicht positieve kenteekenen, aan welke is waar te nemen in hoeverre een gemeentelijk bedrijf er in slaagt zijn prijspolitiek te richten op het grootst mogelijke gerief der verbruikers? Zij zijn er", aldus Wibaut,

„naar ons oordeel stellig. De kenteekenen zijn de uitgebreidheid en de intensiteit van het verbruik. Zoo lang niet voor een zeer groot percentage van het aantal woningen in een gemeente aansluiting is gevraagd en verkregen voor levering van gas en voor levering van electriciteit, zal er naar ons oordeel aanleiding zijn zich af te vragen of het gerief der verbruikers door wijziging in de prijspolitiek niet beter kon worden gediend .... Wordt van lage tarieven voor huishoudelijk gebruik uitsluitend of vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt door het welgestelde deel der bevolking, dan kan men aan deze taneven niet den lof geven, dat zij in voldoende mate met het gerief der verbruikers rekening houden. Blijkt echter uit de verdeeling van de verbruikers, die gebruik maken van de tarieven voor huishoudelijk gebruik, dat het aantal kleine verbruikers, minder welgestelde verbruikers, groot is en toenemende is, dan kan van de gevolgde prijspolitiek worden gezegd, dat zij aan den eisch van goede prijspolitiek aan een gemeentelijk bedrijf te stellen, voldoet of nabijkomt."

*) Gemeentebestuur 1927, blz. 287 en vlg.

HH

Sluiten