Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

Bij de verdeeling moet dan voorts gelet worden op den zgn. diversiteitsfactor, de spreiding van het verbruik van verschillende afnemers over den dag. De capaciteit van de installatie behoeft daardoor niet te bedragen de som van alle mdividueele spitsbelastingen (vermeerderd met de voor de bedrijfszekerheid noodige « reserve). Omdat deze spitsbelastingen niet alle samenvallen, kan de capaciteit lager liggen.

De prijsdifferentiatie bij de electriciteitslevering wordt hierdoor voor een deel verklaard. Het lichtverbruik draagt bij tot de spitsbelasting van het bedrijf en moet daarom zwaarder worden belast dan verbruik van anderen aard, dat geheel buiten den spitstijd valt.

Bij de levering voor industrieel verbruik wordt aandacht geschonken aan het machinevermogen, dat dit verbruik vordert, en de tijdstippen, waarop dat machinevermogen wordt verlangd.

Alleen op het kostprijsbeginsel, zooals dit hier is uiteengezet, Gebruikskan een bevredigend tariefstelsel niet worden gebouwd. Door uit- be^nsTl sluitend te letten op de kosten, dus op de aanbodzijde van de markt,

wordt vergeten, dat de bedrijfsproducten waren zijn, welke moeten worden verkocht en derhalve koopers moeten vinden. Wat deze koopers willen besteden, wordt niet bepaald door een berekening van den kostprijs, doch is afhankelijk van de waarde, die de waar voor hen heeft.

De consequenties hiervan kunnen het duidelijkst bij het electriciteitsbednjf worden aangetoond. De waarde, aan de electnciteit toegekend, kan hoog zijn. Dit is het geval bij het stroomverbruik voor verlichting. Behoorlijk licht is een eerste levensbehoefte geworden en het gebruik daartoe van electrischen stroom is voor den burger in het algemeen verre te verkiezen boven een andere wijze van lichtvoorziening. Het geldelijk offer, dat voor lichtstroom kan worden verlangd, is daarom relatief hoog gelegen.

Anders staat het vaak met het stroomverbruik voor industrieele doeleinden. De prijs, welke hiervoor kan worden betaald, is niet afhankelijk van een subjectieve waardeering van den door den stroom te verkrijgen dienst. Deze prijs is zelf een kostenfactor in het industrieele proces, dien de fabrikant als alle andere kostenfactoren

Sluiten