Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

buizennet een maximaal benoodigde hoeveelheid gedurende korte tijden kunnen vervoeren. Deze factoren zijn soortgelijk aan die, welke wij bij het electriciteitsbedrijf leerden kennen.

Van meer beteekenis is echter, dat de installatie als geheel een grootere capaciteit kan hebben dan de bestaande afzet vordert. Vergrooting van productie beduidt dan betere benutting van de capaciteit en indien zij tot de dekking van de kosten der installatie bijdraagt, vermindering van den druk dier kosten.

Vaak zal dit geval zich voordoen en ook de gasfabrieken zullen om een betere bedrijfsbezetting te bereiken haar prijzen naar de gebruikswaarde van het gas voor verschillende doeleinden moeten differentieeren.

In #le laatste jaren kan trouwens voor de gasfabrieken niet een onbetwist verbruiksgebied, zooals het lichtverbruik bij de electriciteitsbedrijven, worden aangewezen, waarop ook een vrij hooge prijs te handhaven zou zijn. Voor verlichting wordt het gas practisch niet meer gebruikt, het heeft dit veld moeten ruimen voor de electriciteit. Voor het koken van spijzen en het verwarmen van water heeft het gas een soms zwaren concurrentiestrijd te voeren tegen electriciteit, petroleum en andere verwarmingswijzen. De gasbedrijven moeten zich daarom bij hun prijsbepaling geheel en al richten naar de gebruikswaarden van het gas in zijn verschillende toepassingen en zij kunnen tevreden zijn, indien zij hiermede hun kosten volledig dekken.

Gasbedrijf en Indien in één gemeente een gasbedrijf en een electriciteitsbedrijf wStitS~ worden geëxploiteerd, dan dient bij de tariefsbepaling door het één'hand. electriciteitsbedrijf rekening te worden gehouden met den invloed, welken deze op den afzet en dus op de rentabiliteit van de gasfabriek kan uitoefenen. Wanneer een lichte verbetering van de exploitatie van het electriciteitsbedrijf, door een laag kooktarief verkregen, gepaard gaat met een onrendabel maken van het gasbedrijf, is de verbetering te duur gekocht. De gemeente zal, als zij beide bedrijven beheert, er naar streven het noodige evenwicht tusschen beider tarieven te bewaren 1).

1) Zie Nimsch, Der gegenwartige Stand des Wettbewerbes zwischen Elektrizitat und

Gas. 1935.

Sluiten