Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

1. het bediijf verkrijgt door de abonnementen een voldoende dekking van zijn kosten,

2. de afnemer is binnen de grenzen van de abonnementshoeveelheid vrij in zijn verbruik en zal dit daarom niet ten koste van de hygiëne te sterk beperken,

3. de betaling wegens oververbruik gaat waterverspilhng tegen.

Of de door het abonnement toegestane waterhoeveelheden voldoende zijn, is wel betwist. Ter bevordering van de „waterbeschaving" worde zooveel mogelijk naar verruiming van deze hoeveelheden gestreefd 1).

Wordt het oververbruik berekend, dan is de plaatsing van meters noodig. Waterleidingen, voor welke de kosten van de waterwinning en -behandeling weinig door meer gebruik worden beïnvloed, zooals bedrijven, wier installatiecapaciteit meerdere benutting toelaat, kunnen soms beter afzien van het bij alle afnemers plaatsen van meters ). Het abonnementstarief moet dan echter worden aangevuld met toeslagen voor baden, douches, auto s enz. en het bedrijf behoudt zich meestal de bevoegdheid voor om, indien waterverspilhng wordt vermoed, controle-meters te plaatsen en meerverbruik in rekening te brengen.

Industrieel verbruik wordt veelal tegen gereduceerde tarieven, per m3 water berekend.

Tram- en Met eenige opmerkingen over de tarieven van stedelijke tram¬

tarieven en autobus-bedrijven wil ik dit overzicht besluiten. Deze bedrijven vervoeren uitsluitend of vrijwel uitsluitend personen en geen goederen. Zij vertoonen dientengevolge in hun tarieven niet een dergelijke differentiatie als bij ondernemingen tot vervoer van goederen gebruikelijk is.

Een snelle en eenvoudige afrekening met de passagiers is

*) Zie hierbij inleidingen van Dr. Bloemendal, Ir. van Nievelt en van mij over waterleidingtarieven, voor de sectie Gezondheidstechniek van het Kon. Instituut van Ingenieurs

(De Ingenieur 1939, no. 12). . . .

2) R. P. van Royen wijst in zijn artikel in Drinkwatervoorziening in Nederland IVl>1938, blz. 148—150, op de kosten van de meters (volgens hem 15 tot 30% van de bedrijfskosten), welke vaak — met achterwege laten van de meters beter zouden kunnen worden aangewend voor verruiming van de winnings- en zuiveringsinstallatie.

Sluiten