Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

belemmeren, is het met het bedrijfsdoel in overeenstemming deze belemmering door speciale tarieven op te heffen 1).

Uit dit gezichtspunt bezien is het dus niet juist, indien een gezinstarief practisch uitsluitend een geldelijke tegemoetkoming beduidt en niet leidt tot een behoorlijke afname van het bedrijfsproduct. Deze verkeerde uitwerking heeft m. i. de bij verschillende bedrijven voorkomende bepaling, dat de reductie achteraf in één som per jaar wordt verleend. Beter is het terstond de afname tegen den lageren prijs te berekenen.

Een gezonde toepassing van dit beginsel acht ik ook de hierboven vermelde regeling der gemeente Eindhoven voor de waterlevering. Het te betalen abonnementsbedrag blijft gelijk, maar het groote gezin kan daarvoor over meer water beschikken.

Of het echter noodig is speciale tarieven voor groote gezinnen te maken? Zooals ik in de vorige paragraaf heb uiteengezet, leiden èn een juister inzicht in de kostprijsfactoren èn de wensch het debiet op te voeren de goed beheerde gemeentebedrijven tot tarieven, welke voor het verbruik boven bepaalde minima lage, soms zeer lage bedragen vorderen. Daarvan zal het groote gezin, welks behoefte aan het bedrijfsproduct grooter is dan die van het kleine gezin, meestal kunnen profiteeren.

Langs dezen weg zal veelal het primaire bedrijfsdoel op eenvoudiger wijze kunnen worden nagestreefd dan langs den weg der gezinstarieven, wier invoering en toepassing licht mede door de andere, hierboven genoemde motieven zullen worden beheerscht. De bedrijfspolitiek blijft aldus vrij van elementen, die aan haar wezen vreemd zijn.

De administratie wordt hierbij ook niet nog ingewikkelder gemaakt dan zij voor de toepassing van de gedifferentieerde tarieven toch reeds moet zijn. Sommige gemeenten, vooral de zeer groote, hebben dit practisch bezwaar tegen de invoering van gezinstarieven hoog aangeslagen 2). Dat het niet onoverkomelijk is, bewijzen de toepassingen in andere gemeenten.

2 5'1 standPunt komt overeen met dat, verdedigd door Prof. Romme. ) Zie o. a. het Amsteidamsche prae-advies.

Sluiten