Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

Verkoop of erfpacht?

Voordeelen erfpacht.

Meer invloed op het gebruik van den grond.

Het erfpachtstelsel is niet populair. Het publiek geeft duidelijk de voorkeur aan de verkrijging van den volledigen eigendom, derhalve aan koop en verkoop. Deze voorkeur kan zelfs zoover gaan, dat het voor een gemeente practisch onmogelijk is haar gronden in erfpacht uit te geven. Met name zal zich dit kunnen voordoen wanneer de gemeente slechts een gering deel van den voor stadsuitbreiding in aanmerking komenden grond in handen heeft en de overige, particuliere eigenaars bereid zijn hun gronden op redelijke voorwaarden aan gegadigden te verkoopen.

Maar ook in gemeenten, die erin slagen gronden in erfpacht uit te geven, is het erfpachtstelsel het voorwerp van een speciaal in de laatste jaren aanhoudende cntiek. Daarom lijkt het mij wenschelijk de voornaamste argumenten voor en tegen dit stelsel in vergelijking met den verkoop van gronden te bespreken ').

Welke voordeelen heeft de uitgifte in erfpacht boven den verkoop? Voor de gemeente is het een drietal:

1. De gemeente is als eigenares in staat in ruimere mate invloed op het gebruik van den grond uit te oefenen dan wanneer zij dezen heeft verkocht.

Dat de beteekenis van een privaatrechtelijken invloed op de bestemming en bebouwing na 1931 zeer veel is verminderd, heb ik in § 1 uiteengezet. Voorzoover privaatrechtelijke bepalingen nog worden toegelaten, is de erfpachtsovereenkomst ongetwijfeld in het voordeel boven het koop- en verkoopscontract.

De moeilijkheid betreft niet de verplichtingen, waaraan de eerste verkrijger jegens de gemeente moet voldoen. Verschillende bepalingen verliezen echter veel van hun waarde, als ook de opvolgende eigenaren niet tot hun naleving zijn gehouden.

Indien de grond wordt verkocht, is het niet eenvoudig deze zakelijke werking van de verplichtingen te verzekeren.

De wederpartij van de gemeente, de kooper van den grond, is

x) Zie hierbij Verkoop of erfpacht, rappoit aan de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen, 1927, het hierboven genoemde Amsterdamsche prae-advies van 1932, dat vóór het elfpachtstelsel was, en de nota van Mr. J. Donner over het erfpachtstelsel, gemeente Rotterdam, 24 Februari 1920. fla

Vóór verkoop was Mr. J. A. de Wilde in een artikel in De Magistratuur, 1932, no. 80.

Sluiten