Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

pansie moet worden afgezien. Maar ook vernieuwing en onderhoud eischen een langeren of korteren termijn van afschrijving; ook daarvoor komt dus een oogenbhjk, waarop het naderende einde der overeenkomst de rationeele voorziening van de behoeften van het bedrijf in den weg gaat staan. Om kort te gaan: allengs gaat het bedrijf over in een toestand van bevriezing, indien althans de industrieel niet roekeloos op de kans van verlenging wil vooruitloopen."

5. Het voordeel voor den erfpachter, nl. dat hij voor den grond Aandrang geen kapitaal behoeft te bezitten of te verkrijgen, heeft tenslotte verWng"" ook zijn schaduwzijde. Daardoor kunnen personen, die weinig kapitaalkrachtig zijn, verleid worden zich met verplichtingen jegens de gemeente en een hypothecairen geldgever te belasten, die hen bij wijziging in hun economische positie te zwaar gaan drukken.

Bij een algemeene prijsdaling gaan ook de inkomens en huren omlaag en daardoor neemt de druk van de vaste lasten relatief toe.

Dit kan tengevolge hebben, dat het erfpachtsrecht met de daaraan verbonden canon-verplichting een negatieve waarde verkrijgt, die bij verkoop op de toch reeds door de prijsdaling geslonken waarde van den opstal in mindering wordt gebracht. Het perceel is dan,

zooals de technische uitdrukking luidt, „door zijn canon gezakt".

Omdat de financieele constructie van erfpacht en canon vaak niet wordt begrepen, ontstaat gemakkelijk een aandrang van erfpachters bij de gemeente om den canon als deel van de vaste lasten te verlagen. Gaat met de prijsdaling gepaard een daling van den rentevoet, waartegen de gemeente leent, dan neemt deze aandrang in kracht toe en wordt in de renteverlaging een billijkheidsargument voor canonverlaging gevonden 1).

Voorts zal de gemeente te maken krijgen met gevallen, dat erfpachters in gebreke blijven den canon te voldoen, en alsdan voor de moeilijke beslissing staan executiemaatregelen te moeten nemen.

Tot verklaring van de actie tot canonverlaging kunnen nog de Wezenlijke volgende verschillen met prijsdaling van vollen eigendom dienen, verskillen"*

Een eigenaar kan bij rentedaling er in slagen de rente van de met eigen

grond.

') Zie hierbij het rapport aan de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen, F. O. 1937, blz. 181.

Simons - Gem.-Bedr. 24

Sluiten