Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

Onmogelijk is het een goed inzicht te verkrijgen in de financieele Afzonderlijk resultaten van een eenigszins omvangrijke grondexploitatie, indien beheer, daarvan geen afzonderlijke administratie wordt gevoerd. Wordt het comptabel beheer van deze exploitatie niet van dat der algemeene gemeentehuishouding gescheiden, dan zal toch extra-comptabel een afzonderlijke administratie worden gehouden. Het stelsel van rentebijschrijving is moeilijk in het raam van de algemeene begrooting en rekening te passen. De enkele gevallen, waarin een grondbedrijf niet als tak van dienst, bedoeld in artikel 252 der Gemeentewet, is aangewezen, betreffen dan ook grondexploitaties,

waarin geen rente wordt bijgeschreven x).

Normaal is, dat de grondexploitatie geadministreerd wordt door een afzonderlijk bedrijf, bedoeld in artikel 252 der Gemeentewet 2).

Het is niet noodzakelijk, dat het stelsel van rentebijschrijving daarmede gepaard gaat. De mogelijkheid daartoe wordt (misschien onnoodig) reeds geopend in artikel 19 der Begrootingsvoorschriften: „De nadeelige saldi van het Grondbedrijf kunnen ten laste van den kapitaaldienst der gemeente worden gebracht, indien en voorzoover de verordening, vastgesteld krachtens artikel 252 der Gemeentewet, dit toelaat".

Dat ook andere onderdeelen van het financieel beheer in de beheersverordening ex artikel 252, tweede lid moeten worden geregeld, volgt uit de beslissing van de Kroon, nopens de Haagsche bedrijvenverordening, die ik in hoofdstuk III § 4 vermeldde.

Van de inrichting van dit financieele beheer geven een beeld Bepalingen de bepalingen, die ik hier Iaat volgen. Zij zijn ontleend aan een verordening! ontwerp eener beheersverordening, dat in Zuid-Holland voor vele grondbedrijven is toegepast 3). In hoofdtrekken komt de financieele

grondbedrijven in Nederland, uitgave van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, dat van een 60-tal grondbedrijven gegevens omtrent hun inrichting en resultaten bevat.

x) Zoowel Amsterdam als Rotterdam hebben voor hun grondbedrijven artikel 252 der Gemeentewet niet toegepast en schrijven geen rente bij.

2) Vóór 1931 artikel 114Iris der Gemeentewet. Uit de Regelen van Zuid-Holland blijkt,

dat ook reeds vóór 1909 toegelaten werd „een afzonderlijk grondbedrijf, met van het beheer der gemeentekas afgescheiden geldelijk beheer".

3) Het is mij bekend, dat voor dit ontwerp met vrucht gebruik is gemaakt van de concept-verordening op het grondbedrijf, samengesteld door een commissie van deskundigen

Sluiten